Telefonas Klaustukas Sitemap

Valentina Grušienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
119
Tel.
(8 5) 239 8694
Tel. (vidaus)
8152

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų  profesinę darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS                                                        

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • sudaro serialinių dokumentų bibliografinį aprašą;
 • rekataloguoja Nacionalinės bibliotekos fondo serialinius dokumentus;
 • sistemina ir dalykina serialinius dokumentus;
 • sudaro monografijų serijų bibliografinius įrašus;
 • redaguoja Nacionalinės bibliotekos elektroninio katalogo serialinių dokumentų bibliografinius įrašus;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies specialistus dokumentų dalykinimo ir sisteminimo klausimais;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies specialistus serialinių dokumentų katalogavimo klausimais;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.