Telefonas Klaustukas Sitemap

Vera Vladimirova

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
120
Tel.
(8 5) 239 8694
Tel. (vidaus)
8694

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje arba ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti  profesinę darbo patirtį atminties institucijoje - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS                                                        

Vyresnysis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • sistemina ir dalykina jam paskirtų mokslo sričių dokumentus (UDK indeksais ir dalykinėmis rubrikomis atskleidžia dokumento turinį);
 • adaptuoja ir į lietuvių kalbą verčia Kongreso bibliotekos rubrikyno rubrikas (LCSH), reikalingas kataloguojamiems dokumentams dalykinti;
 • teikia naujų rubrikų pasiūlymus  autoritetinių įrašų rengimui;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos elektroninio katalogo dalykines rubrikas bei UDK indeksus, redaguoja pastebėtas klaidas;
 • konsultuoja bibliotekos darbuotojus dokumentų sisteminimo ir dalykinimo klausimais
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.