Telefonas Klaustukas Sitemap

Natalija Sadovskaja

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
714 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8172

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 • turėti profesinė darbo patirties atminties institucijose;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 •  vykdo privalomojo egzemplioriaus tvarkymą ir paruošimą saugojimui;
 • užtikrina archyvinių dokumentų saugojimą nustatyta tvarką saugyklose;
 • aptarnauja vartotojus/darbuotojus visų rūšių archyvinio egzemplioriaus dokumentais, t. y. priima grąžintus dokumentus, įvertina jų fizinę būklę ir grąžintus dokumentus padeda atgal į saugojimo vietą, taip pat nuolat kontroliuoja paimtų dokumentų grąžinimo terminus;
 • rengia dokumentų nurašymo sąrašus, apskaito inventoriaus knygose;
 • teikia bibliografinę informaciją telefonu, elektroniniu paštu ir vietoje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. birželio 29 d.