Telefonas Klaustukas Sitemap

Rimas Pranskevičius

Fondo tvarkytojas

Kab.:
702 /priestatas/
Tel.
(8 239) 8698
Tel. (vidaus)
8698

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Fondo tvarkytojo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

FUNKCIJOS

Fondo tvarkytojas vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina archyvinių dokumentų tvarką saugyklose;
 • vykdo užsakytų dokumentų paiešką, priima grąžintus dokumentus, įvertina jų fizinę būklę ir grąžintus dokumentus padeda atgal į saugojimo vietą;
 • vykdo dokumentų būklės kontrolę;
 • atrenka dokumentus restauravimui/konservavimui;
 • teikia bibliografinę informaciją telefonu, elektroniniu paštu ir vietoje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. sausio 4 d.