Telefonas Klaustukas Sitemap

Rūta Eglinskienė

Vadovė

Kab.:
712 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8696
Tel. (vidaus)
8696

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų  vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdydamas savo pareigas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir vadovauja skyriaus darbams;
 • organizuoja Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo kaupimo, saugojimo ir tvarkymo, panaudojimo veiklas;
 • užtikrina Nacionalinio publikuotų dokumentų  archyvinio fondo apskaitą;
 • rengia ketvirtines ir metines ataskaitas bei skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • koordinuoja skyriaus darbą su kitais Departamento ir bibliotekos padaliniais;
 • nuolat analizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą;
 • rengia skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus dėl dokumentų apskaitos, tvarkymo ir ilgalaikio išsaugojimo;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Departamento direktoriui;
 • atlieka kitus Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2021 m. birželio 29 d.