Telefonas Klaustukas Sitemap

Vitalija Miliukienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
704 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8717

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;  
 • gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti sudėtingas užduotis, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole, dalyvauti nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinti strateginių planų vykdymą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo archyvinių dokumentų metaduomenų perkėlimą į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką ir Nacionalinės bibliotekos elektroninį katalogą
 • tikrina archyvinių egzempliorių būklę, esant reikalui juos teikia restauravimui/konservavimui;
 • rengia nurašymo/perdavimo sąrašus ir aktus;
 • padeda kitiems skyriaus darbuotojams spręsti iškilusias veiklos problemas;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis;
 • pavaduoja skyriaus vadovą atostogų, ligos, komandiruočių laikotarpiu.
Atnaujinta: 2021 m. birželio 29 d.