Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Roma Survilienė

Vadovė

Kab.:
530
Tel.
(8 5) 239 8630
Tel. (vidaus)
8630
Mob.
+370 609 30719

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti Centro vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinių ar socialinių mokslų srityje, daktaro laipsnis – privalumas;
 • Turėti ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • Išmanyti Lietuvos kultūros politikos gaires ir valstybės kultūros įstaigų valdymo sistemą;
 • Išmanyti strateginį planavimą, viešųjų pirkimų procesus, vadybos projektų rengimą ir turėti analitinio bei vadybinio darbo patirties;
 • Labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • Turėti viešosios retorikos įgūdžių;
 • Mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir koordinuoti pavaldinių veiklą;
 • Mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus gebant atlikti informacijos iešką;
 • Būti susipažinęs ir gebėti taikyti praktiniame darbe galiojančius norminius dokumentus, skirtus reikalingos rūšies ir formato dokumentams parengti, įrašams atlikti;
 • Gebėti įvertinti ir rengti metodinę informaciją, teikti konsultacijas bendrųjų, specialiųjų, profesinių kompetencijų ugdymo klausimais;
 • Nacionaliu ir tarptautiniu lygiu domėtis su Centro tematika susijusiomis naujovėmis bei praktikomis, skatinti nacionalinę ir tarptautinę tinklaveiką.

FUNKCIJOS

Centro vadovas atlieka šias funkcijas:

 • Planuoja ir organizuoja Centro funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, užduočių vykdymą;
 • Koordinuoja Centro darbuotojų darbą reguliariai šaukdamas pasitarimus ir nustatydamas veiklų kalendorių;
 • Vykdo Centro darbuotojų darbo laiko kontrolę ir apskaitą, atliekamų užduočių kontrolę;
 • Rengia su pavaldžiais darbuotojais Centro strateginius ir metinius veiklos planus,  ataskaitas, veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus, veiklos procesų aprašymus;
 • Nustato metines užduotis Centro darbuotojams ir įvertina jų veiklą pagal nustatytas užduotis ir tvarką;
 • Generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui derinant veiklos planus ir projektus su išorinėmis kultūros ir mokslo įstaigomis ar institucijomis;
 • Rengia Centro veiklų analizę ir ataskaitas apie projektų, terminuotų planų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją teikia siūlymus generaliniam direktoriui.
 • Rengia viešus įgyvendinamų projektų pristatymus ir pranešimus apie veiklas Nacionalinės bibliotekos nustatyta tvarka;
 • Atlieka generalinio direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su nustatytomis funkcijomis ir paskirtimi.
Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 6 d.