Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Eglė Alijeva

Kultūros projektų vadovė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Kultūros projektų vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę nei 1 (vienų) metų administracinio darbo ir/ar darbo viešųjų pirkimų organizavimo srityse;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti  bent vieną užsienio kalbą ne mažesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti projektinės veiklos administravimo, viešųjų pirkimų iniciavimo ir organizavimo principus;
 • gebėti profesionaliai kurti ir rengti administracinio pobūdžio tekstus;
 • turėti gerus komunikacijos įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Kultūros projektų vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja su Centre vykdomais kultūros projektais susijusius viešuosius pirkimus ir teikia šią informaciją už viešųjų pirkimų vykdymą ir jų kontrolę atsakingiems Nacionalinės bibliotekos darbuotojams;
 • inicijuoja ir organizuoja Centro viešuosius pirkimus pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • rengia paraiškas projektų finansavimui pritraukti ir vykdo administracinę finansavimą gavusių projektų kontrolę;
 • kartu su kitais Centro darbuotojais rengia ir nagrinėja pirkimo dokumentų projektus;
 • vertina tiekėjų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, jų pateiktus pasiūlymus bei kitus viešųjų pirkimų dokumentus;
 • koordinuoja informacijos, susijusios su kultūros projektų vykdymu, surinkimą ir pateikimą iš Centro darbuotojų;
 • organizuoja ir tvarko Centre inicijuojamų ir organizuojamų viešųjų pirkimų dokumentų raštvedybą, administracinę atitiktį, užtikrina šių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
 • pagal savo kompetenciją atsako už dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, parengimą tinkamai ir laiku;
 • rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • informuoja kultūros projektų vykdytojus ir dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja kitus Centro darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja pirkimų dokumentus ir dėl jų teikia pastabas bei pasiūlymus;
 • pagal savo kompetenciją dirba su dokumentų valdymo sistema;
 • administruoja Centre vykdomus kultūros projektus;
 • pagal kompetenciją, atskiru Centro vadovo pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Centro įgyvendinamų projektų veiklos;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie atliekamą veiklą Centro vadovui;
 • Centro vadovo pavedimu atlieka kitas su Centro veiklomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2024 m. gegužės 27 d.