Telefonas Klaustukas Sitemap

Jūratė Pocienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Tel.
(8 5) 239 8563
Tel. (vidaus)
8563

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinėje srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį bibliotekinėje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Mikrosoft Office“ programiniu paketu;.
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Vaikų ir jaunimo literatūros departamento periodinių leidinių užsakymą, registravimą, komplektų įrišimą ir apskaitą.
 • aptarnauja ikimokyklinio amžiaus vaikus, I-XII klasių moksleivius, pedagogus, vaikų literatūros tyrinėtojus, rašytojus, dailininkus, vaikų skaitymo vadovus;
 • užtikrina atsiskaitymo už Nacionalinės bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas vykdymą;
 • konsultuoja vartotojus dokumentų paieškos klausimais, padeda surasti dokumentus atvirame fonde;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas, užtikrina jų kokybę galutiniame etape;
 • priima vartotojų užsakymus dokumentams iš Bendrųjų fondų gauti;
 • rūpinasi fondo apsauga, susidėvėjusių, sugadintų spaudinių surinkimu ir perdavimu knygrišyklai, atrenka dokumentus nurašymui;
 • aktyviai dalyvauja Skyriaus fondo formavime;
 • vykdo atviro fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams stebėseną;
 • vykdo vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų mokymus, teikia asmenines konsultacijas;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 24 d.