Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC BY-ND

Ką reiškia CC BY-ND? CC BY-ND yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us) ir draudžianti naudojantis paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-ND licencija? CC BY-ND gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus teisę kūrinį modifikuoti, t. y. kurti išvestinius kūrinius

(plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-ND paženklintu objektu? CC BY-ND leidžia neribotai naudoti ja paženklintą objektą (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant ir galimybę kopijuoti, skelbti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, tačiau draudžia kūrinį keisti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie juos – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-ND paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“ir neatlikti jokių kūrinio modifikacijų, nekurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-ND

• CC BY-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“), išskyrus toliau nurodytą apribojimą.

• CC BY-ND paženklintus objektus draudžiama modifikuoti: adaptuoti, aranžuoti, kurti jų pagrindu kitus muzikos kūrinius (angl. remix, cover, sample), sinchronizuoti laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. synching), išversti į kitą kalbą, papildyti ar panaudoti elementus, redaguoti, karpyti ir t. t. Taigi draudžiama pasinaudojus CC BY-ND paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie modifikacijas ir išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

• CC BY-ND taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

• CC BY-ND ženklinimą gali taikyti pats autorius/atlikėjas, jei pageidauja, kad jo kūryba nebūtų modifikuojama, arba ženklinanti institucija, jei, pavyzdžiui, išvestinius kūrinius draudžia sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Kitas atvejis – kai pati ženklinanti institucija turi pagrįstą interesą riboti kūrinio modifikacijas (išvestinius kūrinius), tarkime, objektas sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą, ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, o naudoti kuriant išvestinius kūrinius galima tik sumokėjus. Jei nėra tokio sutartinio apribojimo ar pagrįsto intereso, nėra ir tikslo riboti interneto bendruomenės galimybių kurti išvestinius kūrinius – tokiu atveju geriau pasirinkti mažiau ribojančią licenciją, tarkime CC BY (skyrius „CC BY“), CC BY-SA (skyrius „CC BY-SA“).

• Pritaikius CC BY-ND, reikia identifikuoti objekto autorius/atlikėjus.

 
21 lentelė. CC BY-ND objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
22 lentelė. CC BY-ND ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucija turimus liaudies dainų garso įrašus nori padaryti prieinamus internetu visuomenės nariams susipažinti. Liaudies dainos nelaikomos teisės saugomais autoriniais kūriniais (skyrius „Ar tai – autorinis kūrinys?“), bet dainos atlikimą saugo tebegaliojančios gretutinės teisės (kas yra laikoma atlikimu ir kiek laiko galioja atlikėjų/įrašų gamintojų teisės – žr. skyriuose „Ką saugo gretutinės teisės?“ ir „Ar gretutinės teisės galioja?“). Institucija turi teises į įrašus, tačiau teisių turėtojai yra leidę juos naudoti tik nemodifikuojant (neperdirbant) muzikos, todėl skaitmeninis įrašas ženklinamas CC BY-ND, taip internete juos randančius asmenis informuojant, kad jie gali naudoti įrašą, kaip mano esant reikalinga, bet tik nedarydami jokių pakeitimų.

Pavyzdyje – Europeanoje randamas Argandos del Rei miesto (Ispanija) archyvo įkeltas liaudies dainos įrašas, į kurį tebegalioja gretutinės teisės ir kurį klausytojas gali naudoti savo nuožiūra – kopijuoti, naudoti savo svetainėje ar pan., bet tik nepakeisdamas kūrinio.

2 pavyzdys. Švietimo įstaigos auklėtiniai atlikdami mokslinį darbą įvykdė tyrimą ir nustatė tam tikrą kultūros paveldo naudojimo statistiką. Studijos rezultatus, tyrimo aprašymus ir statistinių rezultatų grafinio vaizdo schemas švietimo įstaiga skelbia savo interneto svetainėje. Įstaiga neprieštarauja, kad studija būtų laisvai ir nemokamai naudojama ir norėtų, kad bet kokia informacija apie tyrimo išvadas būtų platinama kuo plačiau internete ar kitais būdais. Tačiau įstaigos atstovai ir tyrimą vykdę studentai pageidauja platinant nurodyti, jog tai yra būtent šios švietimo įstaigos auklėtinių vykdyto tyrimo rezultatai (t.y., kad skelbiant kituose šaltiniuose būtų „priskirta“ autorystė). Be to, tyrimo vykdytojai nenorėtų, kad būtų naudojami tik paskiri informacijos fragmentai, atliekami statistinių duomenų ar juos vaizduojančios grafikos pakeitimai, nes mano, jog tikslumas ir kontekstas šiuo atveju labai svarbus, o toks informacijos fragmentų naudojimas klaidintų, iškraipytų informacijos esmę. Tam, kad nebūtų atliekami jokie turinio pakeitimai, švietimo įstaigos atstovai internete skelbiamą rašytinę ir vaizdinę informaciją ženklina CC BY-ND.

3 pavyzdys. Kovo 11-osios minėjimo proga grafikos dizaineris sukūrė logotipą, skirtą su Kovo 11-ąja susijusiems objektams ir įvykiams žymėti. Kūrėjas pageidauja, kad logotipai nemokamai būtų naudojami kuo plačiau, taip pat ir socialiniuose tinkluose, diskusijose apie susijusius istorinius įvykius. Tačiau logotipas yra specialus ženklas, padedantis susieti turinį su Kovo 11-ąja, todėl autorius norėtų, kad visur būtų vaizduojamas vienodas logotipas. Todėl logotipas paskelbiamas internete leidžiant atsisiųsti jį įvairiais formatais, o interneto bendruomenei informuoti naudojama CC BY-ND licencija, žyminti, kad logotipą galima laisvai naudoti, tačiau negalima keisti.