Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

INC-EU-OW

EU Orphan Work

Ką reiškia InC-EU-OW? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės, bet teisių turėtojai nenustatyti“, kitaip sakant, taip ženklinamas nenustatytų teisių turėtojų kūrinys („kūrinys našlaitis“).

Ką reiškia „nenustatytų teisių turėtojų kūrinys“ („kūrinys našlaitis“)? Europos Sąjungos (ir Lietuvos Respublikos) teisinis reguliavimas („Kūrinių našlaičių“ direktyva, LR ATGTĮ 89–96 str., juos įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai) leidžia tam tikrais atvejais skaitmeninti ir padaryti prieinamus internetu kūrinius, kurie gali būti svarbūs visuomenei dėl jų edukacinės vertės, meninės vertės ar kitų priežasčių, tačiau jų teisių turėtojų neįmanoma nustatyti ar rasti. Siekiant nustatyti tokių kūrinių autorius (ir/ar kitus teisių turėtojus), turi būti atliekama teisės aktų reglamentuojama teisių turėtojų paieška, ir, jų neradus, kūrinys registruojamas Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazėje. Apie „kūrinius našlaičius“ skaitykite skyriuje „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“, daugiau informacijos galima rasti per internetinę prieigą.

Kokiais atvejais aktuali InC-EU-OW pareikštis? Tik kai norimas ženklinti kūrinys yra pripažintas nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“) teisės aktų nustatyta tvarka.

Ką naudotojas gali daryti su InC-EU-OW pareikštimi paženklintu objektu? „Kūrinius našlaičius“ leidžiama tik skaitmeninti ir padaryti prieinamus internetu. Naudotojas, aptikęs internete tokį kūrinį, gali su juo susipažinti, jį analizuoti, tačiau negali jo naudoti niekaip kitaip.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC-EU-OW

• Pareikštimi InC-EU-OW objektas gali būti ženklinami tik įgaliotoms atminties institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka įvykdžius objekto pripažinimo nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“) procedūrą ir registraciją Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė

• Su InC-EU-OW paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), tačiau daugiau teisėtai jokių kitų veiksmų atlikti negali: negalima kopijuoti, daryti pakeitimų ir kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.

• InC-EU-OW pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomiems, t. y. ne viešosios srities (angl. public domain) objektams, kol baigs galioti šios teisės.

• Atminties institucijos nenustatytų teisių turėtojų kūrinius („kūrinius našlaičius“) gali tik skaitmeninti ir padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete), gauti pajamų išimtinai tik patiriamoms nenustatytų teisių turėtojų kūrinių atgaminimo ir jų padarymo viešai prieinamų išlaidoms padengti.

• Jei įmanoma nustatyti tik dalį nenustatytų teisių turėtojo kūrinio („kūrinio našlaičio“) autorių/gretutinių teisių turėtojų, kurių teisių galiojimas jau pasibaigęs, arba jei autorius (atlikėjas) žinomas, bet jo neįmanoma rasti, būtina nurodyti autorystę (skyrius „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“).

• Jei ateityje autorių/gretutinių teisių turėtojas atsirastų ir teisės aktų nustatyta tvarka pareikštų savo teises į kūrinį, tada ženklinimą ir, priklausomai nuo susitarimo su tokiu teisių turėtoju, objekto naudojimą reikės keisti.

 
33 lentelė. InC-EU-OW paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas +* „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
* Jei žinoma.
 

 
34 lentelė. InC-EU-OW ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys.Biblioteka vykdo projektą, kurio metu skaitmenina XX a. pradžios plakatus. Dalyje plakatų (ir su jais pateikiamos) informacijos nepakanka, kad nustatyti, kas yra plakatuose vaizduojamos grafikos, fotografijų autoriai, plakatų leidėjai. Biblioteka privalo autorius siekti nustatyti vadovaudamasi reglamentuota paieškos ir registracijos procedūra, pagal LR ATGTĮ 89–96 str. Visgi pagal LR ATGTĮ 89 str., plakatas, skirtingai, nei, tarkime, knygos, audio ir video įrašai, nėra galimas pripažinti „kūriniu našlaičiu“, todėl tokių plakatų teisėtai viešai paskelbti nebus galima.

2 pavyzdys. Didžiosios Britanijos filmų institutas (British Film Institute) turi sukaupęs nemažą kinematografijos kūrinių archyvą. Didelė dalis kino filmų yra skaitmeninami ar suskaitmeninti. Jų skaitmeninės versijos laisvai prieinamos žiūrėti instituto interneto svetainėje per įrankį BFI Player. Dalies filmų kūrėjų ir prodiuserių tapatybės nežinomos, o dalies filmų prodiuseriai žinomi, bet neįmanoma jų (nei jų teisių perėmėjų) rasti. Teisių turėtojai ieškomi pagal Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą ir jį detalizuojantį Didžiosios Britanijos teisinį reglamentavimą, o jų nustatyti ar jų rasti nepavykus, kūriniai registruojami Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazėje. Tokie kūriniai turėtų būti paženklinti InC-EU-OW pareikštimi, kad Didžiosios Britanijos filmų instituto interneto svetainėje filmus peržiūrintys ir prenumeruojantys naudotojai aiškiai žinotų, kokios teisės jiems yra suteikiamos – t.y., jog galima tik peržiūrėti filmus.