Telefonas Klaustukas Sitemap

Dr. Jolanta Budriūnienė

Direktorė

Tel.
(8 5) 239 8637
Tel. (vidaus)
8637

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų darbo patirties kultūros srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 3 (trejų) metų vadovavimo patirties;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio veiklą;
 • mokėti bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų)  B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su šalies dokumentinio paveldo tyrimų būkle, kryptimis ir tendencijomis, jų tyrimo bei informacinių resursų rengimo poreikį derinti ir pritaikyti Departamento veiklų optimizavimui.
 • gebėti projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo bei kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus bei ypatumus.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Direktorius atlieka šias funkcijas:

 • formuoja ilgalaikę Departamento veiklos strategiją,
 • planuoja ir koordinuoja Departamente atliekamų mokslo tyrimų kryptis, jų įgyvendinimo procesus;
 • atsako už Departamente rengiamų informacinių duomenų turinio kokybę;
 • koordinuoja aktualaus mokslo ir mokslo populiarinamojo turinio sklaidos nuoseklumą ir vientisumą;
 • inicijuoja ir organizuoja Departamento mokslo tiriamųjų, edukacinių, turinio sklaidos projektinių veiklų vystymą;
 • nustatyta tvarka bendradarbiauja su šalies mokslo institucijomis, viešosiomis ir universitetų bibliotekomis, šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis, ambasadomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis sprendžiant dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimo ir tyrimo klausimus;
 • rengia ir skaito pranešimus seminaruose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius šalies ir užsienio mokslo darbų žurnaluose, mokslo populiarinimo spaudoje;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Generaliniam direktoriui rengiant strateginius veiklos planus, rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą;
 • atlieka kitus generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2023 m. balandžio 11 d.