Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Dokumentinio paveldo tyrimų departamentas

Departamento paskirtis – nuosekliai vystyti taikomuosius dokumentinio paveldo mokslinius tyrimus, koordinuoti ir vykdyti mokslo tyrimų sklaidos edukacinius-informacinius projektus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą, rūpintis rankraštinio ir publikuoto dokumentinio kultūros paveldo apskaitos, tyrimo, sklaidos ir išsaugojimo klausimais.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • vykdyti dokumentinio kultūros paveldo tyrimų programoje numatytus  lituanistikos, judaikos bei tarpdisciplininius kultūrologijos mokslo tyrimus, šių sričių edukacinius-informacinius, leidybinius projektus, remiantis ilgalaike kultūros paveldo tyrimų programa;
 • plėtoti tarpinstitucinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros institucijomis; užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais;
 • kurti ir realizuoti aktualios dokumentinio paveldo informacijos publikuoto ir rankraštinio turinio sklaidos sistemą;
 • dalyvauti formuojant išsamų Lietuvos ir su Lietuva susijusį bei kultūrinę vertę turintį publikuotų ir nepublikuotų dokumentų archyvą;
 • aptarnauti ir konsultuoti vartotojus dokumentinio archyvo klausimais;
 • tvarkyti Nacionalinės bibliotekos archyvą.

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo kultūros srities mokslo tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant Nacionalinės bibliotekos dokumentinio ir skaitmeninto paveldo  tyrimui;
 • inicijuoja ir organizuoja informacinių-edukacinių, leidybinių projektų rengimą, prisideda prie jų vykdymo;
 • planuoja ir  organizuoja kultūros srities mokslinius renginius, koordinuoja Nacionalinės bibliotekos dalyvavimą tarpinstituciniuose renginiuose;
 • bendradarbiauja vykdant bendrus kultūros srities mokslo tyrimus su kitomis atminties,  mokslo ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su šalies bibliotekomis, muziejais, archyvais, mokslo institucijomis, užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais  sprendžiant lituanistinio ir lietuvių diasporos kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimo ir pargabenimo į Lietuvą klausimus;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius su lituanistikos, lietuvių diasporos, judaikos kultūros paveldu susijusius klausimus; 
 • užtikrina nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal patvirtintą planą ir numatytas priemones organizuoja ir vykdo vartotojų poreikius atitinkančio aktualaus lituanistinio ir lituaninio dokumentinio turinio sklaidą;
 • rengia analizinius ir monografinius įrašus į LNB katalogą ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką;
 • teikia ekspertines rekomendacijas dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio ir rankraštinio fondo turinio formavimo;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Departamento nustatytomis funkcijomis.