Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Valstybingumo centras

Valstybingumo centro paskirtis – skatinti visuomenės poreikį pažinti šalies valstybingumo  istorinę raidą bei modernios Lietuvos valstybingumo tendencijas, inicijuojant, koordinuojant ir vykdant bibliotekoje atliekamus mokslinius tyrimus, edukacinius-informacinius projektus, užtikrinant jų rezultatų sklaidą, bendradarbiauti su kitomis šios srities veiklą vystančiomis nacionalinėmis ir užsienio tyrimų ir atminties institucijomis, kaupti ir sisteminti informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje vykdomus šiuolaikinius valstybingumo procesų srities tyrimus, aptarnauti fizinius ir juridinius vartotojus. 

Uždaviniai ir funkcijos

Centras įgyvendina šiuos uždavinius:

 • kaupia aktualų, šalies valstybingumo procesus atspindintį dokumentinį turinį, rūpinasi jo pažinimu, skatina informacijos apie Lietuvos valstybingumą sklaidą;
 • skatina pažinti modernios Lietuvos valstybės kūrimo procesus;
 • prisideda prie demokratinių vertybių įtvirtinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo.

Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • kaupia ir analizuoja šaltinius, archyvinius duomenis, kolekcijas, siekdamas atskleisti valstybingumo ženklus visuomenei;
 • vykdo mokslinius tyrimus, vadovaujasi naujausių tyrimų rezultatais, susijusiais su Centro interesų sritimi;
 • organizuoja Centro ir akademinių institucijų bendradarbiavimą, siekiant sudaryti sąlygas tyrėjams atlikti Centre praktiką, rengti mokslo tiriamuosius darbus;
 • inicijuoja ir organizuoja mokslo renginius, taip pat renginius visuomenei, aktualiomis Centro įgyvendinamų funkcijų temomis;
 • inicijuoja ir vykdo edukacines programas, skatinančias pilietinio ugdymo turinio plėtrą;
 • rengia monografijas, studijas, mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijas;
 • kartu su bendradarbiaujančiomis institucijomis inicijuoja, koordinuoja ir įgyvendina Centro veiklos tikslus atitinkančias programas ir projektus;
 • yra partnerysčių ir bendradarbiavimo erdvė visuomeninėms organizacijoms, įstaigoms, įgyvendinančioms aktualias ir novatoriškas visuomenines iniciatyvas;
 • vykdo kitą veiklą, susijusią su Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.