Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Retų knygų ir rankraščių skyrius

Skyriaus paskirtis yra vykdyti rankraštinio ir publikuoto lituanistinio ir lituaninio kultūros paveldo apskaitą, inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti šios srities mokslinius tyrimus, edukacinius-informacinius projektus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą, aptarnauti vartotojus.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius: 

 • kaupia ir organizuoja Lietuvos ir su Lietuva susijusių bei kultūrinę vertę turinčių publikuotų ir nepublikuotų dokumentų archyvą, kuria sistemingą jų informacijos turinio sklaidos sistemą;
 • vysto taikomuosius dokumentinio paveldo mokslo tyrimus, šios srities edukacinius-informacinius, leidybinius projektus;
 • plėtoja tarpinstitucinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros institucijomis;
 • užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais;
 • aptarnauja vartotojus, teikia metodines konsultacijas kitoms kultūros paveldo institucijoms;
 • tvarko Nacionalinės bibliotekos archyvą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja:
  • Lietuvoje (dokumento publikavimo metų teritorijos ribose) lietuvių kalba išleistas knygas, periodinius leidinius, kartografiją ir kitus dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1904 m. gruodžio 31 d.;
  • lietuvių kalba, autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Lietuva susijusius dokumentus ir/ar jų kolekcijas lietuvių kalba, publikuotus už Lietuvos ribų iki 1904 m. gruodžio 31 d.;
  • kitus lietuvių kalba, autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Lietuva susijusius dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1830 m. gruodžio 31 d.;
  • kitus užsienyje publikuotus dokumentus kalba, autoryste, turiniu ar tematika nesusijusius su Lietuva dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1830 m. gruodžio 31 d.;
  • XVI-XIX a. knygų ir periodikos perspaudus;
  • XIX-XX a. miniatiūrines ir mažo formato knygas;
  • pavienius archyvinius ir rankraštinius dokumentus bei jų rinkinius, fotografijas ir kitokią dokumentinę medžiagą, susijusią su Lietuvos istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais;
  • literatūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų archyvinį palikimą bei kitus dokumentus, įvardintus skyriaus fondų komplektavimo nuostatuose;
  • Lietuvos mokslo įstaigose parengtas ginti disertacijas;
 • kataloguoja rankraštinius dokumentus ir Vakarų Europoje leistas knygas (iki 1830 m.) į bibliotekos elektroninį katalogą, kuria autoritetinius vardus;
 • užtikrina dokumentų apsaugą, atrenka dokumentus konservavimui ir restauravimui, palaiko saugyklų higieną; tvarko, atpažįsta, charakterizuoja bei aprašo dokumentus;
 • dalyvauja tarptautinių duomenų bazių kūrime;
 • vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, rengia organizuoja, koordinuoja ir vykdo kultūros srities mokslo tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant Nacionalinės bibliotekos dokumentinio ir skaitmeninto paveldo tyrimui;
 • inicijuoja ir organizuoja informacinių-edukacinių, leidybinių projektų rengimą, prisideda prie jų vykdymo;
 • planuoja ir organizuoja kultūros srities mokslinius renginius, koordinuoja Nacionalinės bibliotekos dalyvavimą tarpinstituciniuose renginiuose;
 • bendradarbiauja vykdant bendrus kultūros srities mokslo tyrimus su kitomis atminties, mokslo ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su šalies bibliotekomis, muziejais, archyvais, mokslo institucijomis, užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant lituanistinio ir lietuvių diasporos kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimo ir pargabenimo į Lietuvą klausimus;
 • vykdo vartotojų aptarnavimą, konsultuoja kitų Lietuvos bibliotekų Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių darbuotojus, organizuoja seminarus ir mokymus; rengia tvarkų, metodikų apie senų spaudinių ir archyvinių dokumentų apsaugą, katalogavimą, populiarinimą, eksponavimą, kitų su tyrimais ir sklaida susijusių dokumentų projektus;
 • tvarko bibliotekos archyvą, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir bibliotekos vidaus dokumentais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Skyriui nustatytomis funkcijomis.