Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Diana Norkūnienė

Vyriausioji redaktorė

Kab.:
516
Tel. (vidaus)
8338

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo redaktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo dokumentinio kultūros paveldo duomenų tvarkymo, sisteminimo ar tyrimo srityje patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • pageidautina mokėti 2 (dvi) iš šių užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, sen. slavų, lotynų)  B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis redaktorius atlieka šias funkcijas:

 • Kartu su skyriaus vadovu formuoja skyriaus darbo veiklos strategiją, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
 • organizuoja Retų knygų ir rankraščių skaityklos darbą, stebi ir analizuoja jos veiklos procesus, sistemingai vertina aplinkos pokyčius  ir vartotojų pageidavimus, pagal poreikį teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl Skaityklos veiklos tobulinimo;
 • analizuoja galiojančius rankraštinių dokumentų aprašo ir tvarkymo standartus, konsultuoja Skyriaus darbuotojus taikant standartų reikalavimus, atlieka  archyvinių (rankraštinių) dokumentų  užsienio ir lietuvių kalbomis tvarkymo procesus;
 • organizuoja ir koordinuoja bibliotekoje vykdomų dokumentinio paveldo tiriamųjų, edukacinių-informacinių, leidybinių  projektų rengimą ir vykdymą;
 • inicijuoja bendrus mokslo tyrimų projektus su kitomis mokslo ir kultūros institucijomis, koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • koordinuoja informacijos apie įvykdytus mokslo projektus sklaidą Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
 • planuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos organizuojamų mokslinių renginių organizavimą;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius su nacionaliniu ir užsienyje esančiu dokumentiniu kultūros paveldu susijusius tarpinstitucinius klausimus;
 • bendrauja su šalies ir užsienio mokslo institucijomis, užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant nacionalinio ir užsienyje esančio dokumentinio kultūros paveldo apsaugos, tyrimo ir pargabenimo į Lietuvą klausimus.
 • Skyriaus skaitykloje aptarnauja skaitytojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis;
 • Pavaduoja skyriaus vadovą jam nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės ar kt. nebuvimo darbe).
Atnaujinta: 2024 m. gegužės 7 d.