Telefonas Klaustukas Sitemap

Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė

Vadovė

Kab.:
515 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8586
Tel. (vidaus)
8586

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų)  B2 lygiu;
 • gerai išmanyti bendrąją rankraštinių, archyvinių bei senųjų spausdintų dokumentų tvarkymo, apsaugos ir saugojimo tvarką bei principus;
 • būti susipažinęs su šalies senosios raštijos tyrimų būkle, kryptimis ir tendencijomis, jų tyrimo bei informacinių resursų rengimo poreikį derinti ir pritaikyti padalinio veiklų optimizavimui;
 • gebėti projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo bei kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus bei ypatumus.

FUNKCIJOS

Vadovas atlieka šias funkcijas:

 • formuoja ilgalaikę Skyriaus veiklos strategiją,
 • koordinuoja Skyriuje atliekamų fondo kaupimo ir tvarkymo procesus, planuoja vykdomų mokslo tyrimų kryptis, prisideda prie jų įgyvendinimo;
 • atsako už Skyriuje rengiamų informacinių duomenų turinio kokybę;
 • koordinuoja aktualaus mokslo ir mokslo populiarinamojo turinio sklaidos nuoseklumą ir vientisumą;
 • inicijuoja ir organizuoja padalinio mokslo tiriamųjų, edukacinių, turinio sklaidos projektinių veiklų vystymą;
 • nustatyta tvarka bendradarbiauja su šalies mokslo institucijomis, viešosiomis ir universitetų bibliotekomis, šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis, ambasadomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis sprendžiant rankraštinio ir dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimo ir tyrimo klausimus;
 • rengia ir skaito pranešimus seminaruose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius šalies ir užsienio mokslo darbų žurnaluose, mokslo populiarinimo spaudoje;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Departamento direktoriui rengiant strateginius veiklos planus, rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą;
 • atlieka kitus Departamento vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.