Telefonas Klaustukas Sitemap

Vytautas Smilgevičius

Vyresnysis redaktorius

Kab.:
513 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8336

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo redaktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • darbo patirtis dokumentinio kultūros paveldo duomenų tvarkymo, sisteminimo ar tyrimo srityje - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • pageidautina mokėti bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, sen. slavų, lotynų) B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gerai žinoti bendrąją rankraštinių archyvinių ir senų spausdintų dokumentų  tvarkymo, apsaugos ir saugojimo tvarką bei principus;
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros  istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyresnysis redaktorius atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja senųjų publikuotų dokumentų aprašo standartus, taiko juos kompleksiškai tvarkant XV-XIX a. bei vėlesnių laikų dokumentus;
 • kartu su Skyriaus vyriausiuoju metodininku-tyrėju įgyvendina skyriaus mokslinės veiklos strategiją;
 • organizuoja ir koordinuoja bibliotekoje vykdomų mokslo tiriamųjų edukacinių-informacinių, leidybinių projektų rengimą ir vykdymą;
 • vykdo bendrus mokslo tyrimų projektus su kitomis institucijomis;
 • koordinuoja informacijos apie bibliotekoje įvykdytų mokslo projektų sklaidą Lietuvos užsienio žiniasklaidoje;
 • pagal sudarytą planą ir numatytas priemones koordinuoja ir vykdo sisteminę dokumentinio turinio sklaidą;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
 • prisideda prie Nacionalinės bibliotekos organizuojamų su dokumentinio paveldo tyrimais susijusių mokslinių renginių organizavimo;
 • Skyriaus skaitykloje aptarnauja vartotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 18 d.