Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Judaikos tyrimų centras

Judaikos tyrimų centro paskirtis yra inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti bibliotekoje atliekamus judaikos mokslinius tyrimus, edukacinius-informacinius projektus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą, rūpintis judaikos dokumentinio kultūros paveldo apskaita, tyrimu ir sklaida. 

Uždaviniai ir funkcijos

Centras įgyvendina šiuos uždavinius:

 • vysto taikomuosius judaikos, tarpdisciplininius kultūrologinius mokslo tyrimus, šių sričių edukacinius-informacinius, leidybinius projektus;
 • plėtoja tarpinstitucinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros institucijomis; užsienio litvakų organizacijomis, kultūros centrais;
 • kuria aktualios judaikos informacijos turinio sklaidos sistemą;

Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo kultūros srities mokslo tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant Nacionalinės bibliotekos dokumentinio ir skaitmeninto paveldo tyrimui;
 • inicijuoja ir organizuoja informacinių-edukacinių, leidybinių projektų rengimą, prisideda prie jų vykdymo;
 • planuoja ir organizuoja kultūros srities mokslinius renginius, koordinuoja Nacionalinės bibliotekos dalyvavimą tarpinstituciniuose renginiuose;
 • bendradarbiauja vykdant bendrus kultūros srities mokslo tyrimus su kitomis atminties, mokslo ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su šalies bibliotekomis, muziejais, archyvais, mokslo institucijomis, užsienio litvakų organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant judaikos kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimo ir sklaidos klausimus;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius su judaikos kultūros paveldu susijusius klausimus;
 • užtikrina nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal patvirtintą planą ir numatytas priemones organizuoja ir vykdo vartotojų poreikius atitinkančio aktualaus judaikos informacinio turinio sklaidą;
 • teikia ekspertines rekomendacijas dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo turinio formavimo ir tvarkymo;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Centro veiklų įgyvendinimu.