Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Lituanistikos skyrius

Skyriaus paskirtis yra inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti bibliotekoje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, edukacinius-informacinius projektus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą, rūpintis lituanistinio ir lituaninio dokumentinio kultūros paveldo apskaita, tyrimu ir sklaida.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • vysto taikomuosius lituanistinius, tarpdisciplininius kultūrologinius mokslo tyrimus, šių sričių edukacinius-informacinius, leidybinius projektus;
 • plėtoja tarpinstitucinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros institucijomis; užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais;
 • kuria aktualios lituanistinės ir lituaninės informacijos turinio sklaidos sistemą;
 • dalyvauja formuojant išsamų užsienio lituaninės informacijos archyvą;
Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:
 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo kultūros srities mokslo tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant Nacionalinės bibliotekos dokumentinio ir skaitmeninto paveldo  tyrimui;
 • inicijuoja ir organizuoja informacinių-edukacinių, leidybinių projektų rengimą, prisideda prie jų vykdymo;
 • planuoja ir organizuoja kultūros srities mokslinius renginius, koordinuoja Nacionalinės bibliotekos dalyvavimą tarpinstituciniuose renginiuose;
 • bendradarbiauja vykdant bendrus kultūros srities mokslo tyrimus su kitomis atminties,  mokslo ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su šalies bibliotekomis, muziejais, archyvais, mokslo institucijomis, užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais  sprendžiant lituanistinio ir lietuvių diasporos kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimo ir pargabenimo į Lietuvą klausimus;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius su lituanistikos ir  lietuvių diasporos kultūros paveldu susijusius klausimus; 
 • užtikrina nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal patvirtintą planą ir numatytas priemones organizuoja ir vykdo vartotojų poreikius atitinkančio aktualaus lituanistinio ir lituaninio informacinio turinio sklaidą;
 • rengia analizinius ir monografinius įrašus į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką;
 • teikia ekspertines rekomendacijas dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo turinio formavimo;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.