Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Irmina Abramovienė

Vyresnioji redaktorė

Kab.:
608
Tel.
+370 5 239 8638
Tel. (vidaus)
8663

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo redaktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintu išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti darbo kultūros srityje patirties (privalumas);
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyresnysis redaktorius atlieka šias funkcijas:

 • pagal patvirtintą planą atlieka tikslinę lituaninių publikacijų paiešką publikuotuose ir elektroniniuose dokumentuose;
 • vadovaudamasis nustatytomis standartų taisyklėmis rengia monografinius ir analizinius įrašus į NBDB;
 • sistemingai renka informaciją apie bibliotekai reikalingus įsigyti lituaninius dokumentus;
 • teikia informaciją, užtikrinančią Nacionalinės bibliotekos elektroninio katalogo turinio paieškos plėtrą  šias veiklas koordinuojantiems darbuotojams;
 • pagal patvirtintą planą ir numatytas priemones rengia aktualią lituaninę informaciją sklaidai;
 • pagal kompetencijas dalyvauja padalinio vykdomose projektinėse veiklose;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2024 m. gegužės 14 d.