Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Danutė Peslekienė

Vadovė

Kab.:
409
Tel.
+370 5 239 8510
Mob.
+370 657 05 995

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį bei darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų valdymo ir apskaitos srityje;
 • žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus finansinę apskaitą bei darbo santykių reguliavimą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu (toliau – Finansinės apskaitos įstatymas), viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais vykdo išankstinę finansų kontrolę,  tvarko finansinę apskaitą;
 • atsako už ūkinių operacijų registravimą ir pagrindimo reikalavimus, nustatytus Finansinės apskaitos įstatyme;
 • organizuoja ir atsako už savalaikį ir teisingą suvestinio finansinės apskaitos registro (Didžiosios knygos) parengimą;
 • nustato finansinės apskaitos registrus, organizuoja ir atsako už informacijos kaupimą juose bei Didžiosios knygos sąskaitose;
 • atsako, kad finansinė apskaita būtų tvarkoma pagal patvirtintą sąskaitų sąrašą;
 • užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 • atsako už tinkamą ir savalaikį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinės veiklos atskaitomybės, kitų finansinių ir statistinių ataskaitų parengimą, už ataskaitų pateikimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS;
 • koordinuoja ir rengia Nacionalinės bibliotekos biudžeto sąmatos sudarymą;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę;
 • nuolat analizuoja ir tobulina apskaitą;
 • teikia asmenų sąrašą, kuriems turi būti suteikta teisė pasirašyti apskaitos dokumentus;
 • tinkamai saugo apskaitos dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir perduoda į archyvą;
 • reikalauja iš Nacionalinės bibliotekos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
 • pagal kompetenciją rengia finansinės apskaitos tvarkų ir taisyklių projektus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus bei kitus dokumentus;
 • užtikrina, kad apskaita būtų vykdoma Finansų ministerijos valdomoje apskaitos sistemoje;
 • kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų tinkamai tvarkoma finansinė apskaita, kad laiku būtų sumokami mokesčiai bei laiku ir tinkamai vykdomi skyriui nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
 • vykdo kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus tiesiogiai pavestas užduotis, susijusias su aukščiau išvardintų funkcijų vykdymu.
Atnaujinta: 2024 m. birželio 4 d.