Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai yra:

 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Nacionalinės bibliotekos strateginį veiklos planą, siekiant racionaliai naudoti bibliotekai skirtus biudžeto asignavimus;
 • dalyvauti rengiant paraiškas ar kitus dokumentus, siekiant gauti finansavimą;
 • vykdyti Nacionalinės bibliotekos finansinę apskaitą, užtikrinant finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą;
 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos finansų kontrolės taisyklių laikymąsi.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia biudžeto išlaidų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą;
 • užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą;
 • tinkamai ir laiku tvarko Nacionalinei bibliotekai vykdomoms programoms ir projektams iš ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą;
 • užtikrina įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
 • užtikrina apskaitos informacijos patikimumą;
 • atlieka mokėjimus ir atsiskaitymų kontrolę;
 • valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo bei kitas su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
 • VBAMS rengia išlaidų sąmatas bei atlieka kitas su biudžeto sudarymu susijusias procedūras;
 • apskaito Nacionalinės bibliotekos vykdomų programų pinigines lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą bei atsargas, apskaičiuoja ir išmoka Nacionalinės bibliotekos darbuotojams ir kitiems asmenims darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitomai išduodamas sumas, apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka mokesčius;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės rinkinius ir teikia juos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS;
 • teikia nustatytos formos ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;
 • Nacionalinės bibliotekos saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas, teikia dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Nacionalinės bibliotekos archyvą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.