Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Bendrųjų fondų skyrius

 Skyriaus paskirtis yra užtikrinti bendruosiuose fonduose sukauptų dokumentų saugojimą, pateikimą vartotojams.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai:

 • kaupti, saugoti Nacionalinės bibliotekos dokumentus, priskirtus šio Skyriaus fondams;
 • organizuoti bendruosiuose fonduose saugomų dokumentų išdavimą vartotojams.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimą reglamentuojančiais dokumentais ir atsižvelgdamas į šalies ūkio, mokslo, kultūros kryptis ir perspektyvas bei dokumentų paklausą, atrenka bendriesiems fondams nacionalinius ir užsienio šalių įvairių mokslo šakų dokumentus;
 • vadovaudamasis depozitinio fondo nuostatais, formuoja Skyriaus spaudinių depozitų fondą;
 • priima gaunamus dokumentus saugojimui, organizuoja jų išdėstymą, fondo ir dokumentų apipavidalinimą. užklijuoja ant knygų brūkšninius kodus ir įveda į kompiuterizuotą sistemą.
 • siekdamas užtikrinti spartų vartotojų aptarnavimą sistemingai tikrina fondo sudėjimo tikslumą;
 • dokumentų išsaugojimui ir panaudojimui sudaro optimalias sąlygas;
 • taiko dokumentų apsaugai reikalingas priemones;
 • nuolat vykdo fondų optimizavimą, vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos dokumentų nurašymo nuostatais, vykdo antrinę dokumentų atranką, paskirsto ir nurašo neprofilinius, netekusius aktualumo dokumentus, nereikalingus dubletus. Nustatyta tvarka nurašo susidėvėjusius, sugadintus, skaitytojų negrąžintus ar dėl neaiškių priežasčių dingusius spaudinius;
 • teikia pasiūlymus trūkstamų dokumentų įsigijimui;
 • tvarko sukauptą Skyriaus fondą, gerina fondo prieinamumą, teikia dokumentus rekatalogavimui, teikia dokumentų duomenis retrokonversijai;
 • perduoda ar skolina dokumentus Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • organizuoja Skyriaus fondo valymo darbus;
 • vykdo Skyriaus fondo susidėvėjimo prevenciją, atrenka dokumentus konservavimui ar restauravimui;
 • priima vartotojų užsakymus, išduoda bei priima grąžinamus dokumentus, išaiškina ir nurodo neigiamų atsakymų priežastis bei kontroliuoja išduotų dokumentų grąžinimo terminus;
 • organizuoja personalinių vartotojų aptarnavimą;
 • rengia tvarkų, metodikų ir kitų reglamentuojančių dokumentų, susijusių su padalinio veikla, projektus;
 • vykdo pagal Skyriaus funkcijas geros praktikos sklaidą;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų ir Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.