Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Bibliotekos fondo plėtros skyrius

Skyriaus paskirtis yra kaupti Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklius, juos apskaityti, kurti pirminius metaduomenis, užtikrinti Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių fondo atitikimą jos funkcijų sėkmingam vykdymui.

Uždaviniai ir funkcijos

 • formuoti Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių fondą, įsigyjant lietuviškus ir lituaninius, mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingus užsienio dokumentus, atitinkančius Nacionalinės bibliotekos misiją ir profilį;
 • komplektuoti ir kaupti Lietuvos ir užsienio publikuotus, elektroninius ir rankraštinius dokumentus;
 • užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) komplektavimo posistemio programinės įrangos nuolatinį funkcionavimą ir optimizavimą;

 Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja (priimant ir išieškant nemokamuosius dokumentų privalomuosius egzempliorius, skiriamus teisės aktų nustatyta tvarka, įsigyjant pirkimo ar mainų būdu) Lietuvoje ir užsienyje publikuotus lituaninius, valstybės mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingus Lietuvos ir užsienio valstybių dokumentus, atsižvelgiant į valstybės politikos, valdymo, ekonomikos ir ūkio, mokslo, kultūros ir švietimo plėtros programų, vyriausybinių institucijų, mokslo įstaigų bei kitų vartotojų informacines reikmes teikiant pirmenybę humanitarinių ir socialinių mokslų tematikos, išliekamąją vertę turintiems dokumentams;
 • priima ir/ar išieško teisės aktų nustatyta tvarka iš Lietuvos viešosios informacijos rengėjų visų dokumentų tipų privalomuosius egzempliorius;  
 • kontroliuoja privalomojo egzemplioriaus perdavimą ir/ar išieškojimą Nacionalinei bibliotekai, rengia ir nuolat atnaujina informaciją leidėjams apie pasikeitimus privalomojo egzemplioriaus perdavimo Nacionalinei bibliotekai bei kituose su šia veikla susijusiuose reglamentuojančiuose dokumentuose;
 • rengia centralizuotai Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo pirminius metaaduomenis ir vykdo Nacionalinės bibliotekos vienetinę ir bendrąją apskaitą;
 • administruoja dokumentų komplektavimo duomenis, kontroliuoja bei redaguoja įvestų dokumentų duomenis elektroniniame kataloge, optimizuoja LIBIS komplektavimo posistemio funkcionavimą;
 • pagal poreikį kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais kaupia bibliografinę informaciją apie Lietuvos ir užsienio aktualius dokumentus;
 • užtikrina Nacionalinės bibliotekos strateginiuose dokumentuose patvirtintus visuomenės informacinio aprūpinimo įgyvendinimą formuodamas Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina elektroninių leidinių/išteklių licencijų įsigijimą, jų sąlygų vykdymo kontrolę;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos komplektavimo procesus reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • organizuoja mainus ir dalyvauja Lietuvos ir užsienio dokumentų mainuose;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius dokumentų įsigijimo, LIBIS komplektavimo posistemio funkcionavimo klausimais;
 • kaupia ir analizuoja Lietuvos ir užsienio dokumentų rinkos bibliografinę informaciją, pagal kurią planuoja Nacionalinės bibliotekos fondo papildymą;
 • dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, bei pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
 • rengia tvarkų, metodikų ir reglamentuojančių dokumentų, susijusių su padalinio veikla ir Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo formavimo procesais projektus;
 • organizuoja seminarus, mokymus dokumentų fondo formavimo, LIBIS posistemio optimizavimo klausimais;
 • vykdo pagal Skyriaus funkcijas geros praktikos sklaidą;
 • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su dokumentų leidyba, platinimu ir dokumentų fondo formavimu;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų, Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.