Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius

Skyriaus  paskirtis yra organizuoti ir vykdyti Nacionalinėje bibliotekoje saugomų kultūros vertybių priežiūrą, konservavimą ir restauravimą, informacijos perkėlimą į kitas laikmenas, teikti metodinę pagalbą kitoms Lietuvos bibliotekoms.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • organizuoti ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos fondų priežiūrą, saugomų kultūros vertybių konservavimą ir restauravimą;
 • užtikrinti dokumentų geros būklės išsaugojimą ir palaikymą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos fondų priežiūrą, rengia ataskaitas apie jų būklę;
 • registruoja saugyklų oro temperatūrą ir santykinį drėgnį bei rengia ataskaitas apie šiuos aplinkos sąlygų parametrus;
 • organizuoja ir vykdo dokumentų fondų valymo darbus;
 • įriša ir perriša Nacionalinėje bibliotekoje saugomus dokumentus;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos fondų priežiūros, konservavimo bei restauravimo programas;
 • konservuoja ir restauruoja Nacionalinėje bibliotekoje saugomus vertingus dokumentus;
 • esant poreikiui, dalyvauja mokslinėje veikloje, atlieka kompleksinius – sisteminius kultūros vertybių ir/ar restauravimo metodų tyrimus;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos dokumentų ir/ar dokumentų rinkinių būklės įvertinimo programas bei metodikas, analizuoja ir apibendrina restauravimo darbų bei dokumentų būklės vertinimų rezultatus;
 • rengia ir pildo restauruojamų ar konservuojamų objektų dokumentaciją;
 • rengia metodinę medžiagą fondų priežiūros, dokumentų konservavimo ir restauravimo klausimais;
 • rengia ir dalyvauja rengiant kilnojamojo kultūros paveldo restauravimo, bibliotekininkystės standartų, restauratorių atestavimo nuostatų bei kitų norminių aktų projektus;
 • konsultuoja  ir moko kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų darbuotojus fondų priežiūros, konservavimo bei restauravimo klausimais;
 • diegia kitų restauravimo centrų patirtį, įsisavina naujas technologijas ir medžiagas;
 • esant poreikiui organizuoja restauratorių rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą;
 • analizuoja saugotojų keliamas problemas fondų apsaugos klausimais, teikia pasiūlymus ir priima sprendimus dėl vertingų dokumentų ilgalaikio išsaugojimo;
 • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.