Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Informacijos valdymo departamentas

Departamento paskirtis – plėtoti Nacionalinės bibliotekos skaitmeninę transformaciją ir didinti intelektualinį konkurencingumą, diegiant ir naudojant inovatyvius bei efektyvius duomenų apdorojimo, pateikimo, analitikos metodus, užtikrinti operatyvų, sklandų ir kokybišką informacijos pateikimą bibliotekos informacinėse sistemose, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą šalies bibliotekų ir kitų atminties saugojimo institucijų specialistams, vystyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • Teikti duomenų analitikos, skaitmeninės transformacijos plėtros bei informacijos valdymo sprendimus ir intelektines paslaugas, naudojant duomenų apdorojimo modelius bei įrankius;
 • Užtikrinti sklandų ir operatyvų kokybiškos informacijos pateikimą bibliotekos informacinėse sistemose ir išorės suinteresuotoms grupėms, taikant inovatyvius procesų valdymo modelius;
 • Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros, biblioterapijos, informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus ir jų sklaidą;
 • Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą ir produkciją šalies bibliotekoms ir kitoms atminties saugojimo institucijoms.

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • Ypatingą dėmesį skiria duomenų analitikai, naudojantis dirbtinio intelekto sprendimais ir priemonėmis;
 • Organizuoja, koordinuoja ir vykdo bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros, bibliotekininkystės, informacijos ir komunikacijos mokslų tyrimus;
 • Vykdo nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • Inicijuoja informacijos paslaugų kokybės ir kiekybės tyrimus bei apklausas;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas, rengia metodines priemones ir/ ar politikas;
 • Koordinuoja ir vykdo mokslo tyrimų sklaidos edukacinius-informacinius projektus, užtikrina jų rezultatų sklaidą;
 • Vykdo Oficialią statistiką tvarkančios įstaigos funkciją, dalyvaudamas Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos programoje;
 • Užtikrina informacijos paslaugų plėtrą nacionaliniu mastu, teikiant metodinę pagalbą bibliotekų paslaugų plėtros ir jų veiklos organizavimo klausimais;
 • Teikia metodinę ir informacinę pagalbą kitiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams ir šalies bibliotekoms, rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų kompiuterinius bibliografinius ir autoritetinius įrašus;
 • Palaiko ryšius su bibliotekomis, valstybės institucijomis, kultūros įstaigomis, archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis arba fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje informacijos kaupimo bei mainų, bibliografijos rengimo ir standartizacijos, kitais klausimais pagal Departamento funkcijas;
 • Bendradarbiauja ir dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento, tarptautinių ISSN, ISBN ir ISMN agentūrų veiklose;
 • Dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą reglamentuojančius bibliografinės apskaitos, įvairių rūšių ir tipų išteklių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo norminius dokumentus, inicijuoja ir vykdo bendrus nacionalinės bibliografijos rengimo projektus su kitomis organizacijomis;
 • Rengia Lietuvos valstybinę einamąją ir nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją, įvairių mokslo sričių bibliografines rodykles:
 • Kaupia ir administruoja Jungtinio katalogo loginę dalį, Nacionalinės bibliotekos saugomų dokumentų bibliografinių įrašų kaip dokumentinio paveldo registrą;
 • Kaupia ir administruoja Autoritetinių įrašų duomenų bazę, vykdo jos turinio kokybės stebėseną;
 • Administruoja Bendrąjį asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodyną (BAVIC) ir vykdo jo turinio stebėseną;
 • Kaupia ir administruoja lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę ir rengia lietuviškuosius UDK lentelių leidinius; bendradarbiauja su UDK konsorciumu, atnaujina lietuviškąją sutrumpintą UDK konsorciumo valdomą elektroninio ištekliaus UDC summary versiją;
 • Tvarko ir normina socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties terminiją;
 • Rengia tyrimų rezultatų, einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius bei publikacijas, išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus, taip pat asmenvardžių, kolektyvų, unifikuotų antraščių, vietovardžių dalykinių rubrikų bei kitus autoritetinius įrašus;
 • Vykdo Lietuvos fizinių ar juridinių asmenų publikuotų dokumentų nacionalinę bibliografinę apskaitą bei Lietuvos visomis kalbomis publikuotų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą, identifikuoja leidybos produkciją;
 • Identifikuoja Lietuvos leidėjų ir leidybos produkciją;
 • Vykdo tarptautinės standartinės numeracijos sistemų sklaidą Lietuvoje;
 • Vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų statistinę apskaitą ir sklaidą.