Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Daiva Kundelienė

Vadovė

Kab.:
338
Tel.
(8 5) 239 8634
Tel. (vidaus)
8634

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 • Asmuo, pretenduojantis užimti vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių: gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus  veiklą, ją vertinti;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų)  B1 lygiu;
 • gebėti projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, savo kompetencijų ribose reprezentuoti organizaciją.

FUNKCIJOS

Vadovas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos vartotojų konsultavimą ir aptarnavimą, dokumentų ir kitų informacijos išteklių išdavimą iš atvirų ir uždarų fondų;
 • dalyvauja kuriant ir palaikant vieningą vartotojų informacinę sistemą;
 • užtikrina vartotojų aptarnavimo ataskaitinių statistinių duomenų apskaitą, duomenų kaupimą, analizę;
 • užtikrina Lietuvos integralios informacinės sistemos Skaitytojų aptarnavimo posistemio administravimą,  Skaitytojų registracijos duomenų bazės duomenų pilnumą ir tikslumą;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia aktualias vartotojų aptarnavimo veiklos problemas, dalyvauja tobulinant vartotojų aptarnavimo ir paslaugų kokybę;
 • dalyvauja rengiant vartotojų aptarnavimą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • užtikrina skaityklų fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • užtikrina vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • teikia siūlymus Paslaugų departamento direktoriui aptarnavimo veiklos tobulinimui, rengiant strateginius veiklos planus, rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą;
 • vykdo Paslaugų departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. sausio 14 d.