Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius

Skyriaus paskirtis – rengti Nacionalinės bibliotekos dokumentus ar dalyvauti juos rengiant, vertinti Nacionalinės bibliotekos administracijos padalinių dokumentų projektų atitikimą įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų, užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, tinkamą bibliotekos atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, dalyvauti administruojant personalą, įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių įgyvendinimą.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų norminių dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams bei juridinėms technikos reikalavimams;
 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos personalo darbo teisinių santykių organizavimą, įgyvendinant sutartinius darbo santykius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauti vykdant personalo administravimą;
 • rengti teisės aktų projektus, konsultuoti teisės, žmogiškųjų išteklių valdymo, viešųjų pirkimų, raštvedybos ir kitais klausimais;
 • atstovauti Nacionalinę biblioteką ikiteisminio tyrimo institucijose, teismuose ir kitose institucijose ir organizacijose;
 • nagrinėti ir teikti išvadas dėl gautų dokumentų, teisės aktų įgyvendinimo;
 • organizuoti Nacionalinės bibliotekos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ir kitų pirkimų vykdymą; planuoti Nacionalinės bibliotekos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
 • užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą bei tinkamą įgyvendinimą;
 • užtikrinti asmens duomenų teisinę apsaugą;
 • dalyvauti formuojant ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių politiką, jų plėtros, stebėsenos ir prognozavimo, ugdymo ir bibliotekininkų kompetencijų įteisinimo srityse;
 • vykdyti žmogiškųjų išteklių poreikių planavimą, nustatyti personalo ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei mokymo prioritetus ir organizuoti jų praktinį įgyvendinimą;
 • koordinuoti kvalifikacijos tobulinimo organizavimą bendradarbiaujant su Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bibliotekomis.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja ir vertina kitų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių, kitų institucijų parengtus dokumentų projektus, rengia pasiūlymus ir pastabas;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos nuostatų, darbo reglamento, darbo tvarkos taisyklių ir jų pakeitimų projektus, taip pat rengia dokumentų projektus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras, Nacionalinėje bibliotekoje rengiamų sutarčių projektų rengimo, derinimo, vizavimo tvarką, kitus dokumentus;
 • teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui, administracijai, struktūrinių padalinių vadovams, vykdo Nacionalinės bibliotekos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
 • pagal savo kompetenciją, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
 • Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja nacionalinės bibliotekos interesams Lietuvos Respublikos ir užsienio teismuose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, rengia procesinius dokumentus;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose civilinės, administracinės, viešųjų pirkimų, darbo ir kitų teisės šakų, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
 • tvarko personalinę Nacionalinės bibliotekos darbuotojų įskaitą, asmens bylas, skatinimo, apdovanojimo bei drausminių nuobaudų skyrimo dokumentus, pateikia asmens bylas Nacionalinės bibliotekos archyvui;
 • tvarko pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pažymėjimus, organizuoja jų išdavimą;
 • tekia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondui valdybos teritoriniams skyriams, kitoms valstybės institucijoms;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos darbuotojų atostogų grafiką, įsakymus dėl kasmetinių, nemokamų, tikslinių ir mokymosi atostogų suteikimo, komandiruočių (išskyrus generalinio direktoriaus), rengia pažymas Nacionalinės bibliotekos darbuotojų socialinių klausimų sprendimui;
 • tvirtina dokumento kopijos tikrumo žymą, kai reikia paliudyti Nacionalinės bibliotekos ar jos oficialiai gauto dokumento kopijos tikrumą;
 • pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinės bibliotekos viešųjų pirkimų klausimais;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymo generaliniam direktoriui, generalinio direktoriaus pavaduotojui ekonomikai ir finansams, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms bei asmenims, turintiems teisę susipažinti su šia informacija teisės aktų nustatyta tvarka;
 • dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo;
 • rengia kasmetinį Nacionalinės bibliotekos prekių, paslaugų ir darbo viešųjų pirkimų planą;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos viešojo pirkimo komisijų darbe, protokoluoja jų  posėdžius ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, organizuoja ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentų apskaitą, saugojimą ir pardavimą į archyvą;
 • teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Nacionalinės bibliotekos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimų bibliotekos interneto svetainėje;
 • analizuoja, vertina Nacionalinės bibliotekos esamą viešųjų pirkimų sistemą ir teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • rengia dokumentus intelektinės nuosavybės teisių klausimais, užtikrina šių teisių tinkamą įgyvendinimą;
 • rengia dokumentus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms tinkamai įgyvendinti;
 • dalyvauja formuojant bibliotekos žmogiškųjų išteklių politiką ir strategiją, rengia dokumentų projektus žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, personalo ugdymo ir bibliotekininkų kompetencijų įteisinimo srityse;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių veiklą ir krūvį, rengia ir teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos administracijai dėl efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo;
 • analizuoja struktūrinių padalinių, darbuotojų funkcijų pasidalijimą, siūlo efektyviausius struktūros pokyčius;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių strateginius, metinius planus ir projektus, vykdo personalo planavimą ir atranką;
 • vykdo personalo ugdymo, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizę bei mokymų prioritetų nustatymą, organizuoja jų vykdymą;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bibliotekomis kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • organizuoja ir vykdo žmogiškųjų išteklių paklausos bibliotekoje tyrimus, projektus ir jų rezultatų sklaidą;
 • kuria ir įgyvendina personalo adaptacijos, ugdymo, atestavimo ir motyvacijos sistemą;
 • ugdo darbuotojų bendradarbiavimo įgūdžius, sprendžia aktualius klausimus;
 • organizuoja konferencijas, seminarus žmogiškųjų išteklių ir jų plėtros klausimais;
 • konsultuoja darbuotojus mokymų, kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo, karjeros vystymo ir kitais klausimais;
 • organizuoja ir vykdo darbuotojų veiklos metinį vertinimą, rengia ir teikia dokumentų projektus Nacionalinės bibliotekos administracijai dėl šio vertinimo procesų tobulinimo;
 • siūlo ir vykdo iniciatyvas bei programas naujiems darbuotojams pritraukti bei talentams ugdyti;
 • rengia ir palaiko kompetencijų ugdymo bibliotekoje kokybės sistemą;
 • vykdo kitas funkcijas, tiesiogiai susijusias su šiuose Nuostatuose išvardintų uždavinių vykdymu.