Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliutracija 2024 m. vasario 13 d.

Nauji leidiniai teisės tema Socialinių mokslų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos fondas papildytas naujais leidiniais teisės tema. Trumpai juos pristatome.

viršelisTrečiasis Lietuvos Statutas / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas ; iš rusėnų kalbos vertė Ričardas Jaramičius, Jevgenij Machovenko. – Vilnius : Alma littera, 2023. – 471 p.

1588 metais išleistas vienu svarbiausių teisynų Lietuvos istorijoje laikomas Trečiasis Lietuvos Statutas. Sunku patikėti, kad Lietuvai toks svarbus dokumentas taip ilgai nebuvo išverstas į lietuvių kalbą. Visi trys teisynai buvo parašyti senąja rusėnų kalba, kuri tuo metu buvo laikoma kanceliarine Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalba. Šio Statuto vertimas į lietuvių kalbą užtruko beveik septynerius metus.

Trečiasis Lietuvos Statutas yra svarbus šaltinis ne tik Lietuvos, bet ir Europos teisinės minties kontekste. Jis vertinamas kaip LDK valstybingumo, savarankiškumo ir teisinės sistemos pagrindas, kartu atspindėjęs brandžią XVI a. politinę visuomenę. Šis dokumentas ne tik privertė paklusti įstatymams patį valdovą, bet ir įtvirtino pilietinės (bajoriškosios) tautos suvereniteto ir parlamentarizmo užuomazgas, teismo, kaip teisingumo vykdytojo, funkcijas bei teismo precedento reikšmę, teisėjo nepriklausomumo, nešališkumo principus bei religinės tolerancijos pagrindus.

Užfiksuota teismų bylų medžiaga atskleidžia to meto realijas, konfliktines situacijas, interesų specifikas, įvairių situacijų sprendimo būdus, metodus. Išlikę testamentai, dovanojimai ir kiti raštai, sudaryti remiantis Statuto nuostatomis, įrodo, kad teisynai ne tik atliepė visuomenės poreikius, bet ir atnešė ryškių visuomenės gyvenimo pokyčių. Žinoma, atsivertę Lietuvos Statutą galime rasti ir mus stebinančių ar net šokiruojančių teisinių normų ar bausmių, tačiau neturėtume pamiršti, kad kalbama apie XVI a. visuomenę.

Su tam tikrais pakeitimais šis teisynas galiojo net iki 1840 metų, kai po 1830–1831 m. sukilimo carinės Rusijos valdžia Statutą pakeitė savais įstatymais.

 

viršelisLietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai : monografija / Gintaras Švedas, Jonas Prapiestis, Andželika Vosyliūtė, Darius Prapiestis ; [recenzentai Aurelijus Gutauskas, Albertas Milinis, Olegas Fedosiukas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 415 p.

Monografijoje atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo (vientisumo, suderinamumo ir nuoseklumo) vertinimas. Ištyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiąją dalį, baudžiamąją teisėkūrą, Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinos vertinimus ir pasiūlymus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir kitų teismų jurisprudencijos taikant baudžiamuosius įstatymus tendencijas, taip pat tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, tarptautinių teismų ir teisminių institucijų jurisprudencijos įtaką Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies institutams, daroma išvada, kad būtina rengti naują Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies redakciją.

 

viršelisFizinių asmenų bankroto procesas : monografija / Remigijus Jokubauskas ; [Mykolo Romerio universitetas]. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022. – 321 p.

Fizinių asmenų bankroto teisė reguliuoja nemokaus fizinio asmens ir jo kreditorių teisinius santykius. Pats procesas pasižymi socialiniais ir ekonominiais ypatumais, yra susijęs su jautriais asmens teisių (į darbą, nuosavybę, privatų gyvenimą) užtikrinimo klausimais. Fizinių asmenų nemokumas dažnai yra ne tik individuali skolininko problema, tai sukelia neigiamų pasekmių ir jo šeimos nariams. Todėl vykdant fizinių asmenų bankroto procesą turi būti užtikrinami ir pagrindiniai skolininko šeimos narių poreikiai. Bankroto procese subjektinių teisių suvaržymus patiria ne tik pats skolininkas, bet ir jo kreditoriai, nes, pasibaigus šiam procesui, įprastai jų turtiniai reikalavimai yra nurašomi.

Monografijoje keliami klausimai, kodėl šiame procese kreditoriams tenka spręsti skolininko nemokumo problemas, ar tai pagrįsta, kokios yra kreditorių interesų apsaugos priemonės, taip pat vertinama, kaip turėtų būti užtikrinama pagrindinių skolininko ir jo šeimos narių interesų ir teisių apsauga, skolininko teisė į orumą.

 

viršelisTeisinis argumentavimas informacinių technologijų kontekste : monografija / Johanas Baltrimas ; [recenzentai Egidijus Kūris, Ernestas Spruogis] ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 166 p.

Šioje monografijoje keliamas klausimas, kaip teismai argumentuoja savo sprendimus dėl ginčų informacinių technologijų inovacijų kontekste, kaip teisė (ją interpretuojant teismuose) adaptuojama prie naujai atsirandančių technologinių inovacijų. Monografijoje pristatyti vertinimo kriterijai gali būti naudingi praktiniam teisės veikimui – teisėjas, nagrinėjantis įstatymų leidėjo aiškiai nesureguliuotą ginčą modernios technologijos kontekste, peržvelgęs šioje monografijoje pateiktus vertinimo kriterijus, galbūt rastų tokį, iš kurio kiltų bylai reikšmingų teisinių argumentų. Knygoje aprašyti specialiai atrinkti tokie teismų sprendimai, kuriuose buvo susidurta su inovatyviomis technologijomis ir daugumoje bylų ginčas spręstas nesant specialios ginčą reguliuojančios teisės normos. Šiose bylose priimtuose teismų sprendimuose kartojasi tam tikri argumentai, iš jų galima susidaryti reikalingus vertinimo kriterijus.

 

viršelisTrisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco / Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ; [redakcinė kolegija: Danutė Jočienė (pirmininkė) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2023. – 741 p.

Konstitucinis Teismas išleido leidinį, skirtą Konstitucinio Teismo įsteigimo 30-mečiui. Mokslo straipsniuose ir kitose publikacijose pristatomas Konstitucinio Teismo nueitas kelias – nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 m., Teismo įsteigimo 1993 m. ir pirmųjų jo žingsnių iki solidžios konstitucinį teisingumą Lietuvoje vykdančios institucijos. Leidinyje apžvelgiamos Konstitucijos kūrimo ir jos priėmimo aplinkybės, aptariamos ir vertinamos per tris Konstitucijos galiojimo dešimtmečius priimtos Konstitucijos pataisos.

Leidinyje apžvelgiama Konstitucinio Teismo veikla nuo pat jo įsteigimo, prisimenama Teismo pastato istorija, pristatomos visų Teismo pirmininkų kadencijos, išskiriamos svarbiausios tų laikotarpių Teismo jurisprudencinės veiklos tendencijos. Be to, leidinyje pateikiamos esamų ir kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų įžvalgos apie savo patirtį dirbant Teisme ir jo suformuotą konstitucinę jurisprudenciją; prisiminimais dalijasi su Konstitucinio Teismo steigimu, teisėjų skyrimu ir vėlesne jo veikla susiję Lietuvos politikai.

Monografijos elektroninę versiją galite skaityti portale www.iBiblioteka.lt, taip pat atsisiųsti ir išsisaugoti savo įrenginyje.

 

viršelisEuropean Union law and Lithuanian administrative justice : a collection of scholarly articles to commemorate a 20 year anniversary of the Supreme Administrative Court of Lithuania / [Tomas Davulis, Irmantas Jarukaitis, Audronė Gedmintaitė, Egidijus Kūris, Justina Nasutavičienė, Dainius Raižys, Ramutė Ruškytė, Milda Treigė, Vilenas Vadapalas, Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė]. – Vilnius : Vilnius University Press, 2023. – 286 p.

Lietuvos teisės mokslininkų ir praktikų straipsnių rinkinys, kuriame pateikiama Lietuvos administracinių teismų sistemos ir administracinės teisės vystymosi apžvalga ir vertinimas, taip pat įžvalgos apie jos sankirtą ir sąveiką su Europos Sąjungos teise. Per dvidešimt metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo padėti administracinės justicijos pamatai, įsteigti specializuoti administraciniai teismai. Jie turėjo rasti savo vietą Lietuvos teismų sistemoje, savo veikla, nukreipta į žmogaus teisių apsaugą, įgyti visuomenės pasitikėjimą. Administracinių teismų teisėjai turėjo sukurti administracinius teisinius santykius reglamentuojančią teisinę bazę ir ją taikyti.

Leidinyje apžvelgiamas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo santykis su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu ir Europos Žmogaus Teisių Teismu.

Monografijos elektroninę versiją lietuvių kalba galite skaityti portale www.iBiblioteka.lt, taip pat atsisiųsti ir išsisaugoti savo įrenginyje :

Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija : straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dvidešimties metų sukakčiai / mokslinė redaktorė Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė. – [Vilnius] : [Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas] : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. [Elektroninis leidinys]

Gautas naujas knygas rasite Socialinių mokslų skaitykloje, III a., 334 kab.