Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Kultūrinės edukacijos intervencijos – atspirties taškas iššūkiams spręsti

Rugpjūčio 27 d. Kaune įvyko pirmasis kultūrinių intervencijų projektų vykdytojų ir keturiasdešimties skirtingų Lietuvos mokyklų atstovų susitikimas.

Kultūrinių intervencijų projektai – tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Į kultūrinių intervencijų projektus numatyta įtraukti Lietuvos mokyklų mokinius, pedagogus, tėvus, mokyklų bendruomenes, stiprinti ryšius su vietos įstaigomis.

Projekto metu šalies 10 apskričių mokyklose bus įgyvendinta 40 kultūrinių intervencijų. Jos bus įgyvendinamos visus 2021–2022 mokslo metus, įskaitant parengiamuosius darbus bei rezultatų vertinimą. Mažiausia vienos intervencijos trukmė – 60 akademinių valandų. Numatoma, kad projektai įtrauks apie 1000 mokinių ir 100 mokytojų.

Kultūrinė intervencija apibūdinama kaip kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą. Tai – kryptinga metodinė formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, grindžiama ilgalaikiu kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimu, stiprinančiu bendrąsias kompetencijas ir keičiančiu formaliojo ugdymo praktiką.

Projekto metu kultūrinėmis intervencijomis bus siekiama lavinti mokinių kūrybingumą ir kritinį mąstymą, padėti gilinti bendrojo ugdymo programos dalykų žinias, ugdyti kompetencijas ir įgūdžius, stiprinančius motyvaciją siekti išsikeltų tikslų, svarbius mokymuisi, bendrumo jausmui, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir būsimoms įsidarbinimo galimybėms arba gebėjimui pradėti verslą. Įgyvendinant projektus, bus tobulinamos ir pedagogų kultūrinės bei kūrybiško mokymo kompetencijos, išbandomi ir taikomi eksperimentiniai ugdymo metodai. Taip pat gerinama bendrojo ugdymo mokyklų veikla ir stiprinamas bendruomeniškumas.

Kultūrines intervencijas mokyklose įgyvendins penkios atvirą konkursą laimėjusios įstaigos. Asociacija „Kūrybinės jungtys“ sutelks mokyklos bendruomenes ir įvairių sričių kūrybos profesionalus partnerystei, orientuotai į ugdymo kultūros pokyčius. Režisieriai, aktoriai, vizualiųjų menų praktikai, edukologai kvies mokinius ir pedagogus drauge spręsti išsikeltas konkrečias užduotis ar mokymosi iššūkius. To jie sieks kurdami ir išbandydami dalykų integravimu, kūryba, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus, ugdydami dialogu, pasitikėjimu, bendradarbiavimu grindžiamą mokymosi kultūrą.

Viešoji įstaiga „Meno avilys“ kvies mokinius ir mokytojus pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, kurį galima reflektuoti iš įvairių bendrojo ugdymo dalykų perspektyvų. Susipažįstant su audiovizualinio, vizualiojo bei garso meno kūriniais ir atliekant analitines, praktines-kūrybines užduotis, bus atveriama erdvė ne tik į autorinį meną, bet ir į populiarios kultūros reiškinius, kūrybinių industrijų produktus, bus kuriamas mokinių laisvalaikio ir aukštosios kultūros dialogas, ugdomas gebėjimas kritiškai vertinti kūrinius ir skatinama moksleivių kūrybinė veikla.   

Viešoji įstaiga „Edukraftas“, pasitelkdama „Minecraft“ technologiją, patrauklioje kompiuterinio žaidimo mokymosi aplinkoje plėtos pasaulio pažinimo pamokas pradinių klasių mokiniams. Įtraukus mokyklos ir vietos bendruomenę, bus kuriamas kiekvienai mokyklai unikalus edukacinis pamokų turinys, aktualizuojantis vietos istoriją, kultūros objektus, pasakojimus, ekologijos ir kitas problemas. Kartu bus skiriamas dėmesys lietuvių kalbos ugdymui.

Asociacija AGATA kvies tyrinėti garso reiškinį iš meno ir mokslo perspektyvos. Taikant integruotą ugdymo modelį, į šią veiklą bus įtraukiami fizikos, muzikos, biologijos ir istorijos mokytojai, dalyvaujant garso menininkui ir režisieriui, vyks lauko ekspedicijos bei kūrybinis darbas. Intervencijų metu bus gilinamasi į autorių teisių klausimus, ugdoma pagarba autorystei. Asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“ įtrauks mokinius į laikraščio leidybą nuo jo turinio kūrimo iki spaudos darbų. Per praktinę veiklą bus gilinamos lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų žinios ir įgūdžiai, ugdomas aktyvus pilietiškumas.

Nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą siekiant stiprinti mokinių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą, ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projekto metu bus sukurta kultūrinės edukacijos administravimo platforma, telkiamas ir stiprinamas formaliojo ir neformaliojo švietimo kultūrinės edukacijos koordinatorių tinklas, didinama kokybiškos kultūrinės edukacijos pasiūla.

Renginio nuotraukos ›