Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2021 m. gruodžio 14 d.

Naujos knygos apie žmogaus teises Socialinių mokslų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos atvirasis fondas papildytas knygomis anglų kalba žmogaus teisių apsaugos tematika. Pateikiame trumpus jų aprašymus.

Knygos viršelisMigration and the European Convention on Human Rights / edited by Başak Çali ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2021. – 265 p.

Leidinyje nagrinėjama Europos žmogaus teisių konvencija migracijos ir migrantų teisių kontekste. Pateikiama teisminių bylų, kuriose nagrinėjama teisė bėgti, leidimo atvykti į Europą ir likti joje aplinkybės, analizė. Knygoje vertinama su Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimais susijusi teismų praktika dėl įvairių kategorijų migrantų, įskaitant prieglobsčio prašytojus, nelegalius migrantus, tuos, kurie migravo teisėtais vidaus maršrutais, ir tuos, kurie šiuo metu yra antros ar trečios kartos migrantai Europoje. Knygoje išsamiai analizuojama, kaip Konvencija saugo negrąžinimą, migrantų vaikus, migrantų teises į šeimą, ekonomines ir socialines teises, taip pat kultūrines ir religines teises.

 

Knygos viršelisJacobs, White, and Ovey : the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, Pamela McCormick, and Clare Ovey. - 8th ed. - Oxford; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2021. – 711 p.

Knygoje pateikiama Europos žmogaus teisių konvencijos teisinė analizė. Atnaujinta su visais reikšmingais pastarųjų trejų metų pokyčiais, pateikiama komentarų ir kruopščiai atrinktos teismų praktikos sintezė, daugiausia dėmesio skiriant pačiai Europos konvencijai, o ne jos įgyvendinimui kurioje nors ES valstybėje narėje. Konvencijos teisės nagrinėjamos daugeliu aspektų, įskaitant teisę į žalos atlyginimą, teisę į gyvybę, kankinimo draudimą, apsaugą nuo vergijos ir priverstinio darbo bei šeimos ir asmeninį gyvenimą. Aptariama minties, sąžinės ir religijos laisvė; saviraiškos laisvė; susirinkimų ir asociacijų laisvė, teisės į mokslą ir rinkimus, taip pat judėjimo ir nediskriminavimo laisvės. Nagrinėjamos perspektyvos ir iššūkiai, su kuriais Europos Žmogaus Teisių Teismas susiduria dabartinėje politinėje aplinkoje ir gali susidurti ateityje.

 

Knygos viršelisUsing Human Rights to Counter Terrorism / edited by Manfred Nowak, Anne Charbord. - Cheltenham; Northampton, Mass. : Edward Elgar Publishing, [2018]. – 371 p.

Tai teisinė žmogaus teisių ir kovos su terorizmu sąsajų analizė. Praktiniai pavyzdžiai rodo, kad pagarbos žmogaus teisėms trūkumas valstybėje trukdo jai kovoti su terorizmu ir gali sukelti priešingų rezultatų. Analizuojant teisės aktų pokyčius, knygoje nagrinėjama, kaip ir kodėl daugelis kovos su terorizmu priemonių iki šiol buvo nesėkmingos; teigiama, kad ilgesniam laikotarpiui reikalingas į žmogaus teises orientuotas požiūris.

Knygos autoriai turi didelę nacionalinę ir tarptautinę patirtį, yra dirbę nacionalinėse žvalgybos agentūrose, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje, JT Žmogaus teisių taryboje, taip pat kitose JT institucijose, kurių specializacija – žmogaus teisės ir terorizmas. Jie supranta, kokį poveikį migracijai, pilietinei visuomenei ir humanitarinės pagalbos teikimui daro kovos su terorizmu priemonės, ir gali pateikti įrodymų, kad atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus šiose srityse trūkumas gali paskatinti teroristų aktyvumo didėjimą.

 

Knygos viršelisThe European Union and Human Rights : Law and Policy / edited by Jan Wouters ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2020. - 634 p.

Tai žinynas apie žmogaus teisių politiką visoje Europos Sąjungoje ir jos daromą pasaulinį poveikį. Priėmus Lisabonos sutartį, žmogaus teisių klausimai tapo labai svarbūs ES vidaus ir išorės politikoje; ES įsipareigojo užtikrinti, kad visi jos veiksmai atitiktų žmogaus teises. Knygoje siekiama įvertinti pokyčius, išsamiai aptarti ES įsipareigojimo žmogaus teisėms koncepciją ir įgyvendinimą ES politikoje, veiksmuose ir teisėkūroje, kritiškai įvertinti rezultatus. Gilinamasi į santykius, kurie vaidina svarbų vaidmenį žmogaus teisių politikos ir su ja susijusių sprendimų požiūriu; remiamasi atvejų analize, sistemingai peržiūrint įvairias ES vidaus ir išorės politikos sritis ir jų daromą poveikį žmogaus teisėms bei jų įgyvendinimui.

 

Knygos viršelisThe UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Practice : a comparative analysis of the role of courts / edited by Lisa Waddington and Anna Lawson. – Oxford : Oxford University Press, 2018. –- 619 p.

Knyga apie Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją. Šiame išsamiame tyrime nagrinėjama, kaip skirtingi nacionaliniai teismai naudojasi Konvencija, kaip ją aiškina ir taiko, kokią įtaką ji turėjo teismų sprendimams, koks jos statusas nacionalinėje teisėje. Tai pirmoji lyginamoji tarptautinės teisės analizė, skirta Neįgaliųjų teisių konvencijai. Joje, nagrinėjant teismų vaidmenį, nušviečiama žmogaus teisių, negalios teisės ir tarptautinės teisės sankirta. Aptariami teismų praktikos ir Neįgaliųjų teisių konvencijos aiškinimo modeliai bei platesnė tema – pasekmės žmogaus teisių teorijai ir besiformuojančiai tarptautinės lyginamosios žmogaus teisių teisės sričiai.

 

Knygos viršelisThe Right to Life in Armed Conflict / Ian Park. – Oxford : Oxford University Press, 2018. – 239 p.

Teisės į gyvybę taikymas ginkluoto konflikto metu yra problema, supriešinanti nuomones ir sukelianti daug diskusijų tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės požiūriu. Daugelis mano, kad žmogaus teisių įstatymai neturi vietos ginkluotuose konfliktuose, tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas ir nacionaliniai teismai nusprendė, kad jie gali būti taikomi. Tikslios ribos, kaip ginkluoto konflikto metu taikoma teisė į gyvybę, iš esmės lieka neaiškios. Šioje knygoje autorius siekia aiškiai suformuluoti valstybių teises į gyvybę tiek tarptautinio, tiek netarptautinio ginkluoto konflikto metu asmenų, nukentėjusių nuo konflikto, atžvilgiu. Šioje analizėje netiesiogiai atsižvelgiama į naujausius ginkluotus konfliktus ir valstybių veiksmus, pateikiami konkretūs siūlymai, skirti užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybės teisės į gyvybę įsipareigojimų.

 

Šias knygas rasite Nacionalinės bibliotekos Socialinių mokslų skaitykloje.