Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)

LIBISProjekto tikslas
1. Lietuvos bibliotekų informacijos integracija;
2. Visuomenės bibliotekinis ir informacinis aprūpinimas;
3. Kultūros vertybių išsaugojimas.

Projekto uždaviniai
1. Sukurti bibliotekinę sistemą, sudarančią galimybę automatizuoti visus bibliotekinius ir skaitytojų aptarnavimo procesus.
2. Įgyvendinant paskirstyto katalogavimo galimybę, sukurti suvestinį katalogą.
3. Vartotojų aptarnavimui pritaikyti integruotus bibliotekų informacinius išteklius.
4. Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (LIBIS) sukurtos infrastruktūros išplėtimas ir sukurtos programinės įrangos vystymas.

Projekto trukmė
Nuo 1996 m.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
UAB „Sintagma“ (šiuo metu įmonės pavadinimas „Asseco“)

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Informacinių technologijų valdymo skyriaus

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, savivaldybių lėšos, 8 627 780 Eur (29 790 000 Lt)

Projekto pristatymas
LIBIS – sistema, skirta ne tik pagrindiniams bibliotekos veiklos procesams (katalogavimui – aprašyti visus bibliotekoje saugomus dokumentus; komplektavimui – vykdyti leidinių registravimo, fondų apskaitos procesus; skaitytojų aptarnavimui – naudojant integruotus išteklius ir paieškos priemones, aptarnauti skaitytojus bibliotekoje bei nuotolinėmis priemonėmis) automatizuoti, bet ir vykdyti tarpbibliotekinio abonemento funkcijas, keistis bibliografiniais įrašais, duomenų bazėse esančią ir sklaidai skirtą informaciją integruoti į pasaulinius katalogus.

LIBIS programinė įranga įdiegta 5 apskričių bibliotekose, 60 viešųjų bibliotekų, 1 aukštosios mokyklos bibliotekoje bei Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete mokymo tikslams, 7 kitose didžiosiose ir specialiosiose bibliotekose, 10 Lietuvos muziejų bibliotekų.

Atsakingas asmuo
Zofija Burinskienė, Informacinių technologijų valdymo skyriaus informacinių sistemų analitikė.