Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Asta Miltenytė

Vyriausioji redaktorė

Kab.:
608
Tel.
+370 5 239 8638
Tel. (vidaus)
8663

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo redaktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo kultūros srityje patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją;
 • turėti gilias Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis redaktorius atlieka šias funkcijas:

 • pagal patvirtintą planą atlieka tikslinę lituaninių publikacijų paiešką publikuotuose ir elektroniniuose dokumentuose;
 • vadovaudamasis nustatytomis standartų taisyklėmis rengia monografinius ir analizinius įrašus į NBDB;
 • sistemina ir teikia informaciją apie bibliotekai reikalingus įsigyti lituaninius dokumentus Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių kaupimo funkcijas užtikrinantiems darbuotojams;
 • pagal patvirtintą planą ir numatytas priemones organizuoja ir vykdo vartotojų poreikius užtikrinančią aktualaus lituaninio informacinio turinio sklaidą;
 • pagal kompetencijas dalyvauja padalinio vykdomose projektinėse veiklose;
 • bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis, šalies ir užsienio kultūrinėmis įstaigomis, ambasadomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis lituaninės informacijos atrankos, pateikimo ir sklaidos klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui lituaninės informacijos tvarkybos klausimais;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2024 m. gegužės 14 d.