Telefonas Klaustukas Sitemap

Brigita Bukialytė

Dizainerė

Kab.:
304
Tel.
(8 5) 239 8688
Tel. (vidaus)
8688

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti dizainerio pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • labai gerai mokėti dirbti profesionaliomis kompiuterinėmis grafikos ir leidybos programomis;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • išmanyti vadybos ir rinkodaros pagrindus;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje ir savarankiškai.

FUNKCIJOS

Dizaineris vykdo šias funkcijas:

 • generuoja ir realizuoja Nacionalinės bibliotekos reklamines idėjas;
 • rengia maketus Nacionalinės bibliotekos organizuojamų renginių viešinimui;
 • kuria Nacionalinės bibliotekos elektroninių kanalų (oficialios interneto svetainės, socialinių tinklų profilių ir kt.) vizualinius sprendimus;
 • maketuoja Nacionalinės bibliotekos reprezentacines ir reklamines priemones;
 • teikia siūlymus ir prisideda prie vieningo Nacionalinės bibliotekos įvaizdžio kūrimo ir firminio stiliaus priežiūros;
 • kūrybiniais sprendimais prisideda prie Nacionalinės bibliotekos saugomų vertybių aktualizavimo;
 • pagal poreikį prisideda prie Nacionalinės bibliotekos rengiamų parodų apipavidalinimo procesų;
 • skyriaus vadovo pavedimu dalyvauja Komunikacijos ir rinkodaros departamento ar kitų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių susirinkimuose, kuriuose sprendžiami rinkodaros klausimai;
 • prireikus pavaduoja vyriausiąjį dizainerį;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2022 m. birželio 27 d.