Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Ryšių su visuomene skyrius

Skyriaus paskirtis – atstovauti Nacionalinei bibliotekai viešojoje erdvėje, įgyvendinti viešųjų ryšių politiką, plėtoti vidinę, nacionalinę, tarptautinę Nacionalinės bibliotekos komunikaciją.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • kuria ir įgyvendina Nacionalinės bibliotekos komunikacijos strategiją, rengia veiklos, išteklių, paslaugų viešinimo planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, didina Nacionalinės bibliotekos veiklos skaidrumą ir atvirumą, formuoja ir skleidžia teigiamą Nacionalinės bibliotekos įvaizdį;
 • informuoja visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie Nacionalinės bibliotekos veiklą, plėtoja ir palaiko viešuosius ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Nacionalinės bibliotekos partneriais, kitomis Nacionalinei bibliotekai svarbiomis institucijomis ir visuomenės grupėmis bei viešosios informacijos rengėjais ir platintojais;
 • plėtoja vidinę, nacionalinę, tarptautinę Nacionalinės bibliotekos komunikaciją, koordinuodamas Nacionalinės bibliotekos ryšių su visuomene veiklą;
 • užtikrina techninį aprūpinimą rengiant transliacijas, įrašus, kuriant reportažus, garsinant renginius, teikiant muzikavimo erdvės, kino salės, vaizdo studijos paslaugas;

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • palaiko ryšius su kūrybinėmis asociacijomis, archyvais, muziejais, verslo, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis institucijomis bei kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje bendradarbiavimo bei ryšių su visuomene klausimais;
 • kaupia informaciją apie Nacionalinės bibliotekos viešąją veiklą – programas, renginius, parodas, paminėjimus internetinėje žiniasklaidoje;
 • inicijuoja informacijos teikimą suinteresuotoms organizacijoms, žiniasklaidai, partneriams laikantis teisės aktų reikalavimų;
 • pristato Nacionalinės bibliotekos vykdomą veiklą Nacionalinės bibliotekos komunikacijos priemonėse;
 • administruoja Nacionalinės bibliotekos pagrindinius socialinius tinklus, oficialią pagrindinę intraneto svetainę, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • rengia medžiagą Nacionalinės bibliotekos informaciniams leidiniams, konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojus šios medžiagos rengimo ir viešinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia pranešimus spaudai, pristatomuosius straipsnius, kuria kitokio pobūdžio turinį Nacionalinės bibliotekos interneto svetainei, socialinės komunikacijos kanalams;
 • pagal kompetenciją organizuoja informacijos apie Nacionalinę biblioteką ir jos veiklą pateikimą į tarptautinius tinklus bei informacijos žinynus pagal Nacionalinės bibliotekos dalyvavimo tarptautinėse bibliotekų organizacijose reikalavimus;
 • teikia informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams įgyvendinant valstybines kultūros ir bibliotekų programas, vykdant projektus, dalyvaujant tarptautinėje bibliotekininkų, informacijos organizacijų veikloje;
 • Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu ir Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojų prašymu derina ir platina jų pateiktą informaciją;
 • pagal kompetenciją koordinuoja žiniasklaidos atstovų vizitus po Nacionalinę biblioteką;
 • teikia siūlymus Departamento direktoriui ryšių su visuomene klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia ir veda mokymus Lietuvos bibliotekų darbuotojams ryšių su visuomene, ryšių su žiniasklaida, socialinės komunikacijos klausimais;
 • fotografuoja Nacionalinės bibliotekos renginius, parodas, konferencijas, pristatymus, susitikimus ir kitas su Nacionalinės bibliotekos veikla susijusias iniciatyvas, nuotraukas parengia viešam naudojimui, sistemina ir kaupia nuotraukų archyvą;
 • esant poreikiui, organizuoja tiesiogines transliacijas iš Nacionalinėje bibliotekoje vykstančių renginių, Nacionalinės bibliotekos vaizdo studijos, montuoja vaizdo siužetus, kuria kitą vaizdo medžiagą apie Nacionalinės bibliotekos veiklą, vykdomus darbus, svarbiausius projektus ir pan., kaupia ir sistemina vaizdo įrašų archyvą;
 • pristato Nacionalinėje bibliotekos vykstančius renginius ir parodas Nacionalinės bibliotekos viešosios komunikacijos priemonėse;
 • rekomenduoja informacinę medžiagą apie Nacionalinės bibliotekos paslaugas sklaidai žiniasklaidos priemonėse;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Skyriaus vykdomas veiklas ir pateikia šią informaciją Nacionalinės bibliotekos administracijai, o esant poreikiui ir Nacionalinės bibliotekos interneto tinklalapyje, Skyriaus vykdomų veiklų skiltyje;
 • dalyvauja mugėse, parodose ir kituose renginiuose kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.