Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Komunikacijos ir rinkodaros departamentas

Departamento paskirtis – atstovauti Nacionalinei bibliotekai viešojoje erdvėje, jos įvaizdžio vystymas, viešosios nuomonės apie Nacionalinę biblioteką formavimas ir valdymas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • vykdyti išorinę Nacionalinės bibliotekos komunikaciją, palaikant viešuosius ryšius su valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Nacionalinės bibliotekos partneriais, kitomis Nacionalinei bibliotekai svarbiomis institucijomis ir visuomenės grupėmis bei viešosios informacijos rengėjais ir platintojais;
 • vykdyti vidinę, nacionalinę ir tarptautinę Nacionalinės bibliotekos komunikaciją, koordinuojant Nacionalinės bibliotekos ryšių su visuomene veiklą;
 • kurti visuomenės informavimo apie Nacionalinės bibliotekos išteklius, programas, paslaugas sistemą;
 • formuoti ir skleisti teigiamą Nacionalinės bibliotekos įvaizdį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
 • formuoti ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos rinkodarą, siekiant užtikrinti veiksmingą rinkodaros išteklių koordinavimą, efektyvų ir konkurencingą turimų informacijos išteklių panaudojimą ir sklaidą;
 • teikti organizacinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos padaliniams įgyvendinant valstybinės kultūros ir bibliotekų programas, dalyvaujant tarptautinėje bibliotekininkų, informacijos organizacijų veikloje.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia metinius suvestinius Nacionalinės bibliotekos renginių planus, kontroliuoja jų vykdymą, tiria Nacionalinės bibliotekos renginių paklausą, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos Renginių taryba;
 • pagal kompetenciją rengia nacionalines ir tarptautines parodas, knygų pristatymus, konferencijas, kitus kultūros renginius bibliotekoje ir už jos ribų, organizuoja Nacionalinės bibliotekos visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas, spaudos konferencijas, tiesiogines transliacijas ir teikia organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos renginius Lietuvoje ir užsienyje, teikia organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • palaiko ryšius su kūrybinėmis asociacijomis, archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje viešinimo, renginių ir parodų ar rinkodaros klausimais;
 • kaupia informaciją apie Nacionalinės bibliotekos viešąją veiklą – programas, renginius, parodas, paminėjimus internetinėje žiniasklaidoje, inicijuoja informacijos teikimą suinteresuotoms organizacijoms, žiniasklaidai, partneriams, pristato bibliotekos viešąją veiklą Nacionalinės bibliotekos komunikacijos priemonėse;
 • kaupia ir tvarko Nacionalinės bibliotekos išteklius pristatančių parodų, nuotraukų, vaizdo įrašų archyvus, pristato interneto puslapio naujienų, socialinės komunikacijos skyrių, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija vykstančias parodas ir renginius Nacionalinės bibliotekos komunikacijos priemonėse;
 • administruoja ir tvarko Nacionalinės bibliotekos interneto puslapio naujienų, socialinės komunikacijos skyrių, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • rengia medžiagą Nacionalinės bibliotekos informaciniams ir reprezentaciniams leidiniams, konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojus šios medžiagos rengimo, viešinimo ir rinkodaros klausimais;
 • vykdo leidybinę veiklą, kuri atitinka Nacionalinės bibliotekos prioritetus;
 • pagal kompetenciją kuria reprezentacinę Nacionalinės bibliotekos medžiagą;
 • teikia organizacinę ir informacinę pagalbą ruošiant ir vykdant Nacionalinės bibliotekos Lietuvos ir užsienio partnerių bendrus projektus, programas, vizitus;
 • organizuoja informacijos apie Nacionalinę biblioteką ir jos veiklą pateikimą į tarptautinius tinklus bei informacijos žinynus pagal Nacionalinės bibliotekos dalyvavimo tarptautinėse bibliotekų organizacijose reikalavimus;
 • Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu ir Nacionalinės bibliotekos kitų struktūrinių padalinių darbuotojų prašymu derina ir platina jų pateiktą informaciją;
 • koordinuoja žiniasklaidos atstovų vizitus Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui ryšių su visuomene, rinkodaros, įvaizdžio, renginių bei parodų organizavimo klausimais;
 • teikia metodinę pagalbą, rengia ir veda mokymus Lietuvos bibliotekų darbuotojams ryšių su visuomene, ryšių su žiniasklaida, socialinės komunikacijos, rinkodaros, renginių bei parodų klausimais;
 • organizuoja ir rengia Nacionalinės bibliotekos rinkodaros planus;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus rinkodaros projektus su kitomis organizacijomis;
 • koordinuoja ir tobulina Nacionalinės bibliotekos prekės ženklo valdymo procesus;
 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos teikiamų paslaugų bei vykdomų projektų pristatymą Lietuvos ir tarptautinėse parodose;
 • pagal savo kompetenciją inicijuoja rinkodaros, visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas.