Telefonas Klaustukas Sitemap

Gintautas Sederevičius

Interneto svetainės administratorius

Mob.
+37067362855

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti interneto svetainės administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą informacinių technologijų studijų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų patirties informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų taikymo srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų patirtį organizuojant renginių techninį aprūpinimą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti interneto svetainių kūrimo principus, mokėti naudotis žiniatinklio (WWW) dizaino, tinklapių palaikymo ir priežiūros programomis.
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.

FUNKCIJOS

Interneto svetainės administratorius vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos viešosios komunikacijos priemonių nustatyme ir įgyvendinime per Nacionalinės bibliotekos interneto svetainę ir kitomis virtualiomis priemonėmis;
 • formuluoja bendrus informacijos pateikimo reikalavimus, kuria informacijos pateikimo šablonus, tinkamus Nacionalinės bibliotekos viešosios komunikacijos priemonėms įgyvendinti;
 • pagal kompetenciją formuluoja reikalavimus dizaino ir struktūros klausimais Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams, turintiems subsvetainės, konsultuoja integravimo į pagrindinę Nacionalinės bibliotekos interneto svetainę klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės struktūros;
 • realizuoja nustatyta tvarka patvirtintus Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės struktūros pakeitimus;
 • administruoja ir tvarko Nacionalinės bibliotekos interneto puslapio naujienų, socialinės komunikacijos skyrių, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • nuolat seka kompiuterinės įrangos (techninės ir programinės) naujoves ir teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl atnaujinimo ar įdiegimo;
 • administruoja ir tvarko Nacionalinės bibliotekos interneto puslapio naujienas, socialinių tinklų svetaines, bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • prižiūri Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus rengiamų virtualias parodas Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje, kuria joms informacijos pateikimo šablonus;
 • administruoja Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės palaikymui skirtą programinę įrangą;
 • tvarko ir valdo visas programinėje įrangoje nustatytas galimybes (modulius);
 • apmoko ir konsultuoja Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės turinio valdymo su sistemos (toliau – TVS) vartotojus (Nacionalinės bibliotekos padalinių atsakingus asmenis) TVS vartojimo ir kitais susijusiais s informacijos publikavimu internete klausimais;
 • ruošia ir analizuoja Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės lankomumo statistiką;
 • organizuoja ir prižiūri informacijos talpinimą į Nacionalinės bibliotekos interneto svetainę;
 • talpiną informaciją į tuos tinklapius, kuriems nepaskirti TVS vartotojai;
 • teikia metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos svetainių organizavimo ir priežiūros klausimais;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos interneto svetaine;
 • planuoja techninius renginių poreikius bei užtikrina jų įgyvendinimą, organizuoja Kino salės ir Muzikavimo erdvės techninę priežiūrą;
 • esant poreikiui pagal kompetenciją atlieka garsinimo darbus renginiuose ir LNB TV studijos komandos organizuojamuose filmavimuose;
 • esant poreikiui fotografuoja Nacionalinėje bibliotekoje vykstančius oficialius ir kultūros renginius, parodas, vizitus, tvarko ir archyvuoja skaitmenines nuotraukas;
 • esant poreikiui darbo metu pagal kompetenciją konsultuoja renginių garsinimo, techninio Kino salės ir Muzikavimo aprūpinimo klausimais, sprendžia su techniniais renginių, tiesioginių transliacijų, vaizdo įrašų metu iškilusias problemas, administruoja Skyriui priskirtos techninės įrangos turto apskaitą, vykdo jos priežiūrą;
 • esant poreikiui darbo metu pagal kompetenciją garsina renginius, tiesiogines transliacijas;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus veiklai;
 • renka duomenų bazes, reikalingas skyriaus veiklai;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atlieka kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas;
 • vyriausiojo kultūros projektų vadovo, atsakingo už LNB TV studijos veiklą, pavedimu, suderinus su Skyriaus vadovu, atlieka kitas su neformalios LNB TV studijos komandos veiklų vykdymu susijusias funkcijas;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos.
Atnaujinta: 2022 m. vasario 7 d.