Telefonas Klaustukas Sitemap

Vygaudas Juozaitis

Kultūros projektų vadovas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti kultūros projektų vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityse;
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų projektų vadovavimo patirtį;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, internetinių svetainių turinio valdymo sistemomis;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos paiešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti ją vartotojams, planuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.

FUNKCIJOS

Kultūros projektų vadovas vykdo šias funkcijas:

 • administruoja Nacionalinės bibliotekos intraneto svetainę;
 • pagal kompetenciją prisideda planuojant ir vykdant Nacionalinės bibliotekos vidinės komunikacijos priemones;
 • fotografuoja ir prireikus filmuoja Nacionalinės bibliotekos renginius, parodas, konferencijas, pristatymus, susitikimus ir kitus renginius, surinktą medžiagą archyvuoja ir kuria atsargines kopijas;
 • pagal kompetencijas padeda techninės priežiūros klausimais tiesioginių transliacijų metu ir organizuoja Nacionalinės bibliotekos tiesiogines transliacijas;
 • vykdo informacijos sklaidą Nacionalinės bibliotekos socialinių tinklų paskyrose;
 • bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • rengia fotografijas Nacionalinės bibliotekos interneto svetainei, socialiniams tinklams;
 • formuluoja reikalavimus dizaino ir struktūros klausimais Nacionalinės bibliotekos padaliniams, turintiems svetaines, konsultuoja jų integravimo į pagrindinę Nacionalinės bibliotekos interneto svetainę klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės struktūros;
 • nustatyta tvarka realizuoja patvirtintus Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės struktūros pakeitimus;
 • sudaro autorių, paslaugų ir darbo sutartis pagal skyriaus kompetenciją, inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Nacionalinės bibliotekos ryšių su visuomene paslaugoms;
 • dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, susijusiuose su ryšių su visuomene procesų valdymu Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos svetainių organizavimo ir priežiūros klausimais;
 • tobulina profesines žinias ryšių su visuomene ir informacinių technologijų taikymo srityje;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos interneto svetaine ar skyriaus veikla;
 • rengia veiklos ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vadovui;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atlieka kitas su skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. spalio 29 d.