Telefonas Klaustukas Sitemap

Jarda Paukštienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kab.:
336
Tel.
(8 5) 239 8679
Tel. (vidaus)
8679

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srityje, ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pralygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų kūrybinių tekstų rašymo patirtį;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
 • gebėti profesionaliai ir operatyviai kurti ir rengti įvairaus pobūdžio tekstus;
 • gebėti profesionaliai redaguoti tekstus;
 • turėti gerus komunikacijos įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo šias funkcijas:

 • rengia informacines žinutes, interviu, apžvalgines publikacijas, pranešimus spaudai pagrindinės Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės naujienoms, Nacionalinės bibliotekos socialiniams tinklams, nacionalinei ir tarptautinei žiniasklaidai;
 • teikia visuomenei informaciją apie Nacionalinės bibliotekos veiklą įvairiais informavimo kanalais;
 • užtikrina Nacionalinės bibliotekos pagrindinės interneto svetainės turinio aktualumą ir tekstų kokybę;
 • pagal kompetenciją kuria reprezentacinių priemonių tekstus;
 • dalyvauja renginiuose ir juos anonsuoja, rengia pranešimus spaudai apie įvykius Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos veiklų viešinimo tobulinimo;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos, pagal galimybes ir kitų šalies bibliotekų, kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose ir kt.;
 • dalyvauja Departamento projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos veiklos sklaida;
 • organizuoja informacines kampanijas, įgyvendina viešinimo projektus, siekiant pristatyti Nacionalinės bibliotekos veiklą,
 • dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, susijusiuose su išorinės ir vidinės komunikacijos procesų valdymu Nacionalinėje bibliotekoje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atlieka kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 1 d.