Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Tyrimų ir sklaidos skyrius

Skyriaus paskirtis – mokslinės veiklos plėtojimas vaikų ir jaunimo literatūros, skaitybos ir knygos meno srityse bei šios veiklos rezultatų sklaida.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai:

 • organizuoti ir vykdyti knygos meno, vaikų ir jaunimo literatūros procesų, vaikų ir jaunimo skaitybos ir bibliotekinio aptarnavimo tyrimus;
 • vykdyti tyrimų rezultatų sklaidą ir taikymą praktinėje Nacionalinės bibliotekos bei kitų Lietuvos bibliotekų veikloje;
 • populiarinti lietuvių vaikų literatūrą ir knygos meną ir vykdyti sklaidą Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
 • organizuoti ir teikti informacines paslaugas, konsultacijas, vertinimus tiesiogiai ir nuotoliniu būdu.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • sudaro, analizuoja bei vertina su vaikų skaityba ir vaikų knygų leidyba susijusių. tyrimų medžiagą;
 • kaupia ir platina informaciją apie naujausius šios srities pasiekimus Lietuvoje;
 • vykdo Skyriuje vykdomų skaitybos tyrimų eigos kontrolę, užtikrina jų kokybę, prieinamumą, rezultatų pritaikymą bei sklaidą;
 • analizuoja ir vertina vaikų ir jaunimo literatūros, leidybos ir skaitybos procesus, faktus, reiškinius, vaikų ir jaunimo  knygų naujienas, fiksuoja lietuvių vaikų ir jaunimo knygų kūrėjų leidybą užsienio šalyse;
 • konsultuoja Lietuvos bibliotekų darbuotojus vaikų skaitybos tyrimų ir sklaidos klausimais; vykdo užklausas, teikia konsultacijas, rekomendacijas Departamento lankytojams ir kitiems informacijos vartotojams (tiesiogiai, el. paštu ir telefonu);
 • rengia analitinę, informacinę tiriamojo , metodinio ir bibliografinio pobūdžio medžiagą bei atskirus leidinius, taip pat kuria straipsnius, informacines publikacijas, rengia knygų anotacijas, recenzijas, vertinimus;
 • rengia spaudos pranešimus naujienų agentūroms, informacines publikacijas Nacionalinės bibliotekos svetainei ir teikia Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene skyriui;
 • organizuoja ir koordinuoja Departamento vidinės ir išorinės komunikacijos procesus, užtikrina kokybišką informacijos sklaidą; pristato visuomenei informaciją apie departamento veiklą, palaiko ryšius su žiniasklaida ir tiksliniais vaikų literatūros informacijos vartotojais;
 • administruoja Departamento interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras, rengia, skelbia informaciją jose, rūpinasi nuolatiniu informacijos atnaujinimu ir koordinuoja informacijos pateikimą jose;
 • pagal kompetenciją užsiima lietuvių vaikų literatūros ir knygos meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje; rengia lietuvių knygų vaikams kūrėjų pristatymų apdovanojimams, parodoms, katalogams medžiagas;
 • pagal kompetenciją reprezentuoja Departamento veiklą tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse konferencijose, kongresuose, seminaruose, susijusiuose su vaikų literatūra ir skaityba); kuria ir palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio institucijomis ir organizacijomis, koordinuoja su Departamento veikla susijusius tarptautinius projektus Lietuvoje;
 • pagal kompetenciją organizuoja Nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių mokslinius bei praktinius seminarus specialistams, vietines ir tarptautines konferencijas, akcijas, knygų pristatymus ir kitus renginius;
 • kartu su Aptarnavimo skyriumi teikia pasiūlymus dėl Departamento fondo formavimo ir komplektavimo prioritetų;
 • pagal kompetenciją dalyvauja projektuose ir programose;
 • rengia su tyrimais ir sklaida susijusių dokumentų projektus;
 • kuria analizinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir Nacionalinės bibliotekos elektroniniame kataloge (iš serialinių leidinių, rinkinių ir knygų);
 • dalyvauja Departamento pasitarimuose ir posėdžiuose bei pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, taip pat kitų institucijų sudarytų komisijų veikloje, kai jų veikla susijusi su Skyriaus atliekamomis funkcijomis;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos padaliniais, taip pat institucijomis ir organizacijomis, susijusioms panašia veikla;
 • teikia pasiūlymus Departamento vadovybei veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybes, veiklos planus ir ataskaitas bei kitus dokumentus;
 • atlieka kitas užduotis, susijusias su Departamentui nustatytomis funkcijomis.