Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius

Skyriaus paskirtis – administruoti, koordinuoti ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos rinkodaros ir intelektinių paslaugų formavimo procesus, nustatančius jos teikiamų paslaugų ir kt. veiklos vartotoją, įvertinti jų poreikius ir sudaryti sąlygas juos efektyviai tenkinti, siekti Nacionalinės bibliotekos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, pritraukiant ir išsaugant Nacionalinės bibliotekos finansinę naudą kuriančius vartotojus per tikslingą rinkodaros strategiją.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • formuoja ir vykdo Nacionalinės bibliotekos rinkodarą, siekiant užtikrinti veiksmingą rinkodaros išteklių koordinavimą, efektyvų ir konkurencingą turimų informacijos išteklių panaudojimą ir sklaidą;
 • stebi ir analizuoja Nacionalinės bibliotekos vykdomas paslaugas ir kitas veiklas, skatinančias lėšų ir socialinės naudos į Nacionalinę biblioteką pritraukimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos renginius, susijusius su jos strategijos įgyvendinimu;
 • teikia organizacinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams organizuojant renginius ir parodas.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia preliminarų metinį suvestinį Nacionalinės bibliotekos renginių planą, kontroliuoja renginių vykdymą,;
 • rengia parodas, knygų pristatymus, konferencijas bei kitokio pobūdžio renginius Nacionalinėje bibliotekoje, konsultuoja ir teikia organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • organizuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos renginius Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja ir teikia organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • kaupia ir tvarko Nacionalinės bibliotekos išteklius pristatančių parodų, nuotraukų, vaizdo įrašų archyvus;
 • palaiko ryšius su kūrybinėmis asociacijomis, archyvais, muziejais, verslo, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis institucijomis bei kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje renginių ir parodų klausimais;
 • kuria apipavidalinimą Nacionalinės bibliotekos reprezentacinėms priemonėms, konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojus šios medžiagos rengimo klausimais;
 • užsako reprezentacinėms reikmėms su Nacionalinės bibliotekos simbolika skirtas priemones ir pagal poreikį aprūpina jomis kitus Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius;
 • pagal kompetenciją inicijuoja Nacionalinės bibliotekos veikloms realizuoti aktualius rinkos tyrimus, siekiant išsiaiškinti potencialių Nacionalinės bibliotekos atliekamų veiklų vartotojų poreikius, nuomonę apie Nacionalinę biblioteką ir jos teikiamas paslaugas;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia ir veda mokymus Lietuvos bibliotekų darbuotojams rinkodaros, renginių bei parodų klausimais;
 • kartu su kitais struktūriniais Departamento padaliniais rengia Nacionalinės bibliotekos rinkodaros planus;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo bendrus rinkodaros projektus su kitomis organizacijomis;
 • koordinuoja ir tobulina Nacionalinės bibliotekos prekės ženklo valdymo procesus;
 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos teikiamų paslaugų bei vykdomų projektų pristatymą Lietuvos ir tarptautinėse parodose;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Skyriaus vykdomas veiklas ir pateikia šią informaciją Nacionalinės bibliotekos administracijai, Ryšių su visuomene skyriui;
 • dalyvauja mugėse, parodose ir kituose renginiuose kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;

 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.